Thursday, April 14, 2016

คนต้องเท่ากับคน 13 เมษ. 59 โดย เลขาฯเสรีไทย ตอน "ร่วมใจกันต่อสู้ภัยเผด็จการ"

คนต้องเท่ากับคน 13 เมษ. 59    โดย เลขาฯเสรีไทย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  

ตอน 

"ร่วมใจกันต่อสู้ภัยเผด็จการ"  https://www.youtube.com/watch?v=NvfCoJAl_Mg

No comments:

Post a Comment