Saturday, September 19, 2015

เป้าหมายของคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อการเปลี่ยนระบอบ

เป้าหมายของคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อการเปลี่ยนระบอบ

Wednesday, July 1, 2015

7:42 PM

เนื่องจากบ้านเมืองที่ได้ตกไปอยู่ในอุ้งเท้าของเผด็จการในระบอบอำมาตยาราชาธิปไตยอย่างชัดเจน ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี  2549 เป็นต้นมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการรัฐประหารครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2557 นั้น  ประเทศไทยได้กลายเป็นเสมือนรัฐล้มเหลว  ไม่มีขื่อ ไม่มีแป ไม่มีการเคารพหลักประชาธิปไตย มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ๋งครึ่ม  โดยชนชั้นนำ อันได้แก่สถาบันกษัตริย์ องค์มนตรี ทหาร ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ นักคิดนักเขียน นักสื่อสารมวลชน และอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ ไม่ได้คิดถึงประชาชนเป็นหลักอย่างแท้จริง แถมสร้างปมปัญหาให้ถึงทางตัน เป็นลิงแก้แห ซึ่งนับวันจะพันตัวเอง จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยิ่งจะช่วยประเทศชาติไม่ได้  สิ่งที่พวกเขาทำ กลับเป็นการมุ่งแสวงหาและรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก บนความเสียหายของประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ  วันนี้ เราจึงสรุปได้อย่างมั่นใจแล้วว่า เผด็จการที่ได้ปล้นอำนาจประชาชนไปนั้น ได้นำประเทศชาติไปสู่ความเสียหายที่หนักหนาสาหัส จนยากจะเยียวยาได้ง่าย และไม่ใช่คำตอบของสมการปัญหาแน่นอน เพราะพวกเขาคือตัวแปรที่ทำให้เกิดปัญหาที่กลายเป็นวิกฤติการเสียเอง

 

ดังนั้น การรวมตัวของปวงชนชาวไทยครั้งนี้ จึงเป็นการรวมตัวของประชาชน ที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดฝ่ายหนี่งในสมการความขัดแย้ง  แต่เป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง และเท่าเทียมกัน  โดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้

 

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง รวบรวมและประกาศเจตนารมย์ร่วมของปวงชนชาวไทย สำหรับการเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการอำมาตยาราชาธิปไตยไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ใช้โดยประชาชนหรือตัวแทนที่ผ่านการเลือกตั้งหรือมติของประชาชน และดำเนินการทุกด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ไม่ใช่สถาบันกษัตริย์ สถาบันทหาร สถาบันข้าราชการ และชนชั้นผู้ได้เปรียบในสังคม อย่างที่เป็นอยู่ โดยจะปฏิเสธความชอบธรรมของอำนาจ กลไก และสถานะของผู้ที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และต้องล้มล้างผลพวงของการรัฐประหารอย่างสิ้นเชิง เพื่อยืนยันอำนาจพื้นฐานของประชาชน ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศตัวจริง
 2. มุ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีการการจัดตั้งและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง  ในการชี้้แจง ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ และเจรจาต่อรองกับองค์กร องค์การ และผู้นำประเทศในระดับต่าง ๆ
 3. มุ่งรณรงค์ให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ ที่มีอำนาจและพิษร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย และทำลายเครือข่ายของระบอบอำมาตยาราชาธิปไตย เพื่อสถาปนาระบอบที่ประชาชนมีอำนาจ ได้ใช้อำนาจ และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากระบอบที่ประชาชนเป็นหัวใจอย่างแท้จริง
 4. มุ่งเน้นให้พลังประชาชนอันมหาศาล เป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาของประเทศไทย อย่างถอนรากถอนโคนและตรงสาเหตุอย่างแท้จริง ไม่ให้เหลือซากของระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ ที่ฝังรากและบ่อยทำลายอำนาจ และผลประโยชน์ของประชาชนมาตลอด  โดยเน้นที่การใช้พลังประชาชนอันมหาศาล ในการชี้นำทิศทาง บนความชอบธรรมที่ใครแย้งไม่ได้ บนยุทธวิธีที่เน้นสันติอหิงสา และการใช้สิทธิของประชาชนเจ้าของอำนาจตามสิทธิที่มีอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายนานาชาติ ที่ประเทศไทยได้ลงนามตกลงไว้แล้ว
 5. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยต้องลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ
 6. เน้นเร่งรัดให้ประเทศไทยและคนไทย ได้พัฒนาศักยภาพให้สูงสุด ภายใต้ระบอบทุนนิยมเสรี ที่ประเทศไทยจะเปิดเจรจาค้าขายและคบหาสมาคมกับชาวโลกทุกประเทศ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  แต่จะนับถือหลักการตามกฎหมายและข้อตกลงที่ประเทศไทยทำไว้กับนานาชาติอย่างเต็มที่
 7. มุ่งทำลายกลไกเศรษฐกิจแบบผูกขาด ที่สานกันเป็นเนื้อเดียวกับกลไกการกดขี่ ขูดรีด และคดโกง ของระบอบเผด็จการอำมาตยาราชาไตย แล้วมุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างศักยภาพ โอกาส การเป็นเจ้าของร่วม และความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อประกันว่า ประชาชนจะได้รับสวัสดิการสังคม และบริการพื้นฐานทุกชนิดอย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 8. มุ่งปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างเอาจริงเอาจังและเร่งด่วน ให้คนไทยทิ้งสิ่งที่เป็นพิษภัยในวัฒนธรรมไทย เรียนรู้และสร้างนิสัยส่วนบุคคลและสร้างสังคมใหม่ ที่ทำให้คนไทยหลากหลายเผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ วัย และความแตกต่างอื่น ๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายที่ประกันสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค  โดยใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และมีสันติสุข

 

ผลโหวตชื่อองค์การ  http://www.poll-maker.com/results370658x9D538D86-14

ลิงค์สำหรับโหวต http://www.poll-maker.com/poll370658x40c549cc-14

ความเสี่ยงทางกฎหมาย เมื่อเผด็จการประยุทธ์และเครือข่าย ย่างเท้าออกนอกกะลาแลนด์

ที่ไม่ปรากฏชื่อ "ท่านผู้นำ" ของไทยในโรงแรม Plaza ของ UN. ในฐานะแขกผู้มาเยี่ยมเยือนองค์การสหประชาชาติ เป็นเพราะเหตุใด?
ผม ขอเฉลย ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทางบ้าน ได้หายข้องใจดังนี้:
๑. ที่ไม่มีชื่อ "ท่านผู้นำ" อาจเป็นเพราะเพื่อหลบซ่อนกำบังตัวเอง กลัวว่า จะมีคนไทย ที่อยู่ในเขตศาล District ทั้งสี่ของ Manhattan ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาไว้ ตามกฏหมาย ATCA หรือ Alien Tort Claim Act, 1789 เอาไว้
๒. แล้ว นำ Marshal หรือ ตัวแทน มาส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำฟ้อง แล้ว ต้องไปต่อสู้คดีในศาล District ของสหรัฐอเมริกา
๓. เมื่อปรากฏ Record ของการถูกฟ้องคดี ในศาลนานาชาติ (ศาล District) ของสหรัฐอเมริกา
๔. จะเป็นช่องทาง ให้ศาลอาญาพิเศษของสหประชาชาติ ออกหมายจับ (หมายอาญา) ตามมา เหมือน Slobodan Milosevic (อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ใหม่ ที่ตายคาคุกของศาล ICC ก่อนศาล ICC มีคำพิพากษา) หรือ เหมือนกรณีของ Radovan Karadzic อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ใหม่ คนที่สอง
๕. ที่ศาล ICC จะมีคำพิพากษาในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ถูกจองจำในคุกของศาลที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
๖. ก็ไหนว่า ไม่กลัวสหประชาชาติ และ สหรัฐอเมริกา ไง?เล่าครับ กล้าๆหน่อย อย่าเป็น "คนปากกล้าขาสั่น"

๗. ดินแดนสหรัฐอเมริกานั้น คนเกือบทั่วโลกรู้จักกันดีว่า เป็น Land of Liberty หรือ ดินแดนแห่งอิสรภาพ และ เสรีภาพ
๘. ถ้าไม่กลัวอำนาจศาล District ของ Manhattan (ศาลปราบเซียน) เชิญ "ท่านผู้นำ" เดินทางไปเยือนเลย
๙. แล้วจะรู้ว่า "ศาลปราบเซียน" มีฤทธิ์เพียงใด? และ มีอำนาจทางตุลาการแค่ไหน?
๑๐. แม้แต่ ฟิเดล คราสโต ยังขยาด ที่เขียนมานี้ เป็นเรื่องจริง ไม่ต้องการเขย่าใคร? ให้ปอดกระเส่า หรอกครับ คนเราเป็นลูกผู้ชายจริง "ต้องกล้าทำ และกล้ารับผิด อย่าเก่ง แต่ปาก"
Cr: Thanapoon Chirasobchoke

ตั๊น กปปส. ได้เป็นรองผู้กำกับฯ​ โอ... นี่คือหนึ่งในกบฏไม่ใช่หรือ?สถิติการละเมิดสิทธิพลเมือง...ของโจรกบฏ คสช.

14:30 ทนายหัวเห็ดYaowalak Anuphan ระบุผู้ถูกเรียกไปรายงานตัวและเยี่ยมถึงบ้าน 782คน
จับกุมเข้าคุก 479คน ชุมนุมถูกกักขัง209คน ดำเนินคดีโดยศาลทหาร 700คน คดีม.112 53คน คดี116 26คน
พลเรือนขึ้นศาลทหาร ขัดต่อหลักกฎหมายสากล แต่ คนไทยและนักสิทธิมนุษยชนไทย(ยกเว้นสุณัยคนเดียว)กลับเฉย นี่เป็นเรื่องแปลก!!
(ภาพ:สงวน คุ้มรุ่งโรจน์)

ข่าวด่วนจากเมืองไทย ทหารตำรวจ ยึดป้ายผ้าและกระดาษของประชาชน มันกลัวอะไรนักหนา

https://www.facebook.com/newdemocracymovement/

ตอนนี้ป้ายผ้าและป้ายกระดาษกลุ่มพวกเราถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจครับ ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ออกจากบ้าน ช่วยกันเตรียมป้ายผ้าและป้ายกระดาษที่มีข้อความดังนี้ครับ

๑) เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ
๒) พอกันทีกับระบอบเผด็จการ
๓) ขบวนการประชาธิปไตยใหม่
๔) 9 ปี รัฐประหาร ก้าวข้ามไปด้วยกัน
๕) ก้าวเล็กๆ ของประชาชน คือก้าวสำคัญของประชาธิปไตย
๖) เผด็จการออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา
๗) NO COUP
๘) ประยุทธออกไป
๙) คืนอำนาจให้กับประชาชน

ป้ายผ้า ป้ายกระดาษกี่ชิ้นก็ได้ครับ ขอให้ประชาชนช่วยกันครับ

Friday, September 18, 2015

อินไซด์ตำรวจประจำวันที่ 19 ก.ย. 2558

อินไซด์ตำรวจประจำวันที่19ก.ย.2558
            ***ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน หนักสุดที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส คนร้ายลอบระเบิด 8 จุด ประชาชนเสียชีวิตไปอีก 2 คน บาดเจ็บอีก 14 คน "พ.ต.อ.ภักดี ปรีชาชน" ผกก.สภ.ระแงะ มั่นใจคนร้ายชุดเดิมที่เคยก่อกวนเมื่อปีก่อน*** หลังรับตำแหน่ง "ผบ.ตร." เต็มตัว สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโจทย์ใหญ่ลำดับแรกๆ ที่ "พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา" ว่าที่ ผบ.ตร. ต้องให้ความสำคัญ ปัญหานี้เรื้อรังมานานรอพิสูจน์ฝีมือ "บิ๊กแป๊ะ" ไม่แพ้คดี "ระเบิดแยกราชประสงค์"
            *** จับตายาเสพติดทะลักข้ามโขงจากลาวเข้าไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นไม่แพ้พื้นที่ตะเข็บชายแดนภาคเหนือ ล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนำโดย "พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา" ผกก.ตม.จว.หนองคาย ประสานงานตำรวจปราบยาเสพติดนำโดย "พ.ต.อ.เอกพัศ พานุรักษ์" ผกก.3 บก.ปส.2 จับกุมสองพี่น้องชาวลาวซุกยาบ้า 1 หมื่นเม็ด ในถุงยางอนามัยแล้วพันไว้รอบตัว สารภาพได้ค่าจ้าง 2.5 หมื่นบาท ขนยาบ้าจากเวียงจันทน์เข้าหนองคายปลายทาง กทม. ผลงานปฏิบัติที่เห็นเกิดจากคำสั่งเข้มงวดตรวจสอบคนเข้าเมืองที่ "พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี" ผบช.สตม. กำชับ ตม.ทุกด่านให้ถือปฏิบัติ ***ขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนจำนวน 285 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ สน.บึงกุ่ม วันก่อน "พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ" รองผบก.น.4 พร้อมด้วย "รจนา พิริยะอนนท์" ผอ.เขตบึงกุ่ม ร่วมมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ณ โรงเรียนวัดบางเตย โครงการดีที่ตำรวจร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เป็นเรื่องน่าชื่นชม
            ***คดีอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มข้นพอ โดยเฉพาะการครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย "ปืน" หรือแม้แต่ "ระเบิด" ยังหลุดรอดการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งคนร้ายสามารถนำไปใช้ก่อเหตุได้บ่อยครั้ง ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. จะใช้อำนาจตาม "มาตรา 44" แก้กฎหมายเพิ่มโทษผู้ครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายให้รุนแรงขึ้น พร้อมกำชับ "ผู้บังคับใช้กฎหมาย" กวาดล้างปราบปรามอย่างจริงจัง น่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยได้มากขึ้น ***ทุกวันนี้น่าเป็นห่วงแม้ "คนรับจ้างกรีดยาง" ไปไหนมาไหนแม้ที่สาธารณะมีคนพลุกพล่านยังพกปืนติดตัวมากถึง 4 กระบอก แถมมีกระสุนพร้อมใช้งาน ยังดีอยู่บ้างที่ทหาร ตำรวจ และ อส. ประจำด่านความมั่นคง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรวจค้นพบและจับกุมตัวไว้ได้ "พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร" ผบก.ภ.จว.สงขลา ทราบแล้วอย่าลืมกำชับดำ

อีกครั้ง คำประกาศที่เป็นนโยบายของโอบาม่า ห้ามผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเข้าประเทศอเมริกา

The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
August 04, 2011

Presidential Proclamation--Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Persons Who Participate in Serious Human Rights and Humanitarian Law Violations and Other Abuses

SUSPENSION OF ENTRY AS IMMIGRANTS AND NONIMMIGRANTS OF PERSONS WHO PARTICIPATE IN SERIOUS HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW VIOLATIONS AND OTHER ABUSES

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

The United States enduring commitment to respect for human rights and humanitarian law requires that its Government be able to ensure that the United States does not become a safe haven for serious violators of human rights and humanitarian law and those who engage in other related abuses.  Universal respect for human rights and humanitarian law and the prevention of atrocities internationally promotes U.S. values and fundamental U.S. interests in helping secure peace, deter aggression, promote the rule of law, combat crime and corruption, strengthen democracies, and prevent humanitarian crises around the globe.  I therefore have determined that it is in the interests of the United States to take action to restrict the international travel and to suspend the entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of certain persons who have engaged in the acts outlined in section 1 of this proclamation.

NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, by the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including section 212(f) of the Immigration and Nationality Act of 1952, as amended (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3, United States Code, hereby find that the unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States.  I therefore hereby proclaim that:

Section 1.  The entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of the following persons is hereby suspended:

(a)  Any alien who planned, ordered, assisted, aided and abetted, committed or otherwise participated in, including through command responsibility, widespread or systematic violence against any civilian population based in whole or in part on race; color; descent; sex; disability; membership in an indigenous group; language; religion; political opinion; national origin; ethnicity; membership in a particular social group; birth; or sexual orientation or gender identity, or who attempted or conspired to do so.

(b)  Any alien who planned, ordered, assisted, aided and abetted, committed or otherwise participated in, including through command responsibility, war crimes, crimes against humanity or other serious violations of human rights, or who attempted or conspired to do so.

Sec. 2.  Section 1 of this proclamation shall not apply with respect to any person otherwise covered by section 1 where the entry of such person would not harm the foreign relations interests of the United States.

Sec. 3.  The Secretary of State, or the Secretary's designee, in his or her sole discretion, shall identify persons covered by section 1 of this proclamation, pursuant to such standards and procedures as the Secretary may establish.

Sec. 4.  The Secretary of State shall have responsibility for implementing this proclamation pursuant to such procedures as the Secretary, in consultation with the Secretary of Homeland Security, may establish.

Sec. 5.  For any person whose entry is otherwise suspended under this proclamation entry will be denied, unless the Secretary of State determines that the particular entry of such person would be in the interests of the United States.  In exercising such authority, the Secretary of State shall consult the Secretary of Homeland Security on matters related to admissibility or inadmissibility within the authority of the Secretary of Homeland Security.

Sec. 6.  Nothing in this proclamation shall be construed to derogate from United States Government obligations under applicable international agreements, or to suspend entry based solely on an alien's ideology, opinions, or beliefs, or based solely on expression that would be considered protected under U.S. interpretations of international agreements to which the United States is a party.  Nothing in this proclamation shall be construed to limit the authority of the United States to admit or to suspend entry of particular individuals into the United States under the Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1101 et seq.) or under any other provision of U.S. law.

Sec. 7.  This proclamation is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

Sec. 8.  This proclamation is effective immediately and shall remain in effect until such time as the Secretary of State determines that it is no longer necessary and should be terminated, either in whole or in part.  Any such termination shall become effective upon publication in the Federal Register.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this fourth day of August, in the year of our Lord two thousand eleven, and of the Independence of the United States of America the two hundred and thirty-sixth.

BARACK OBAMA

ประยุทธ์ เข้าอเมริกาได้อย่างไร?

Doungchampa Spencer-Isenberg added 2 new photos — reading Mockingjay in Bettles, Alaska.
· 
เหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ ที่ท่านผู้นำจะเดินทางเข้ามาที่องค์การสหประชาชาติ
มีเพื่อนๆ หลายท่าน โพสต์ว่า ทำไม ท่านผู้นำ ถึงเดินทางเข้ามาใน US ได้ แต่ไม่มีการอธิบายอะไรให้ทราบกัน (แถมมีการ "หลอก" ว่า รัฐบาล US ไม่ได้กังวลใจอะไรเลย ไม่อย่างนั้น ท่านผู้นำ จะเดินทางเข้ามาที่ New York ได้อย่างไร)

ดิฉันเคยโพสต์ไว้ในคอมเม้นท์เล็กๆ ก่อนหน้า จึงขอนำมาอธิบายให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
1. ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ท่านผู้นำไม่ได้เดินทางมาที่ US โดยตรง เพราะการเข้า US ถือว่าเป็นเพียงแต่การผ่าน (Transit) เพื่อที่จะเข้าสู่จุดหมายปลายทางคือที่ UN เท่านั้นเอง
2. เมื่อท่านผู้นำลงจากสนามบินที่ New York City ก็อาจจะมีรถจากการทูต หรือจากสถานทูตไปรับ ซึ่งถือกันว่า ยังอยู่ใน "ความคุ้มครองทางการทูต"
3. ถ้ากล่าวถึงกำหนดการเดินทาง (Itinerary) จริงๆ ถือว่า จุดหมายปลายทางคือ สำนักงาน UN ซึ่งเทียบเท่ากับรัฐอิสระแห่งหนึ่ง
4. พื้นที่ของ UN ไม่ใช่พื้นที่ของ US แต่เป็นพื้นที่ของมนุษย์ทุกๆ คน
5. ถ้าท่านผู้นำจะเดินทางไปยังสถานทูตไทยต่อ ก็สามารถทำได้ เพราะเป็นเรื่องของสิทธิทางการทูต ไม่มีใครเข้ามาจับกุม และไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของ US แต่อย่างใด
ข้อสำคัญคือ ตนเองต้องขึ้นรถป้ายทะเบียนสีฟ้า (Diplomatic vehicles) และก็ถือว่าเป็น Diplomatic convoy เข้าไปสู่บ้านทูตไทยได้ ถ้าท่านไม่ออกมาเพ่นพ่านตามร้านอาหารไทย ฯลฯ ทุกอย่างก็จะ OK ไม่อย่างนั้น ก็คงจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับ รปภ กัน...
--------------------------------------------
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่สมัย กัดดาฟี่ และ อามูนิจาด (อิหร่าน) เมื่อครั้งที่เดินทางมาที่ UN
และท่านผู้นำของเกาหลีเหนือก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นสิทธิทางการทูต แต่ท่านคิมปฎิเสธที่จะมาเท่านั้นเอง
ถึงแม้สำนักงาน UN จะตั้งอยู่ใน New York City ก็ตาม แต่การปฎิบัติแล้ว เทียบเท่ากับเป็นรัฐอิสระแห่งหนึ่ง เหมือนกับ กรุงวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ แต่ต้องเดินทางผ่านเข้าอิตาลีก่อน หรือไม่ ก็เป็นแบบ คน American เดินทางไปเวียดนาม ต้องต่อเครื่องที่ เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) ดังนั้น ไม่ต้องมีวีซ่าเข้าจีน เนื่องจากเป็นแค่ Transit แบบนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้น ประเทศต่างๆ ถึงมีเอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติกัน แม้แต่ ของ US เอง เรียกกันว่า US Ambassador to the United Nations รู้สึกว่า ของไทยจะใช้คำว่า เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ หรืออะไรแบบนี้อ่ะค่ะ

จุดยืนชัดไปไหม !! "อุปทูตมะกัน" โผล่จิบน้ำชา "แก๊งค์เพื่อไทย" -ไว้หน้าคสช.กันบ้างไหม ?

จุดยืนชัดไปไหม !! "อุปทูตมะกัน" โผล่จิบน้ำชา "แก๊งค์เพื่อไทย" -ไว้หน้าคสช.กันบ้างไหม ?
Cr.ภาพจากเพจ  Nuntdach Makswat //เนื้อหา Tnews เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก
@บูรพาพยัคฆ์
วันนี้ ( 18 ก.ย.)  ในเพจผู้ใช้นามว่า "Nuntdach Makswat" ได้แชร์ภาพแพทริค เมอร์ฟี่ อุปทูตสหรัฐเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารและจิบน้ำชา ในงานประชาธิปไตยสากล   โดยมีนายพวงทอง ภวัครพันธ์  เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ สมบัติ บุญงามอนงค์ ปกรณ์ อารีกุล พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
 และเป็นที่น่าสังเกตว่า นายรังสิมันต์ โรม แกนนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่  ที่ล่าสุดประกาศกร้าวจะร่วมลั่นกลองรบ ต่อสู้กับคสช. ในวันพรุ่งนี้ เพื่อแสดงพลังให้ประเทศไทยเร่งเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเจาะข่าว "สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย"

เจาะข่าว "สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย"เมื่อผู้นำเผด็จการซีเรียที่กำลังแย่งอำนาจกับฝ่ายที่ถูกเรียกว่าขบถประชาธิปไตยแห่งซีเรีย  จนทำให้ประเทศลุกเป็นไฟ ประชาชนต้องหนีแตกตื่น ทะลักหนีตายไปประเทศประชาธิปไตยในยุโรป ผู้นำเผด็จการซีเรียได้ให้สัมภาษณ์สื่อเฉไฉด่าฝ่ายตรงข้าม ไม่ยอมพูดถึงที่ผู้นำซีเรียเรียกกองทัพรัสเซียมาช่วยตั้งฐานเป็นกองกำลังช่วยรบฝ่ายเผด็จการ อ่านแล้วทำให้เข้าใจได้ว่า มันกำลังจะเป็นโมเดลที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศทุยแลนด์ อดีตที่ผ่านมาเคยมีผู้นำไทยไปเกาะอำนาจสหรัฐ ถึงกับยอมให้สหรัฐตั้งฐานทัพในแผ่นดินไทยหลายแห่งตอนเกิดสงครามเวียดนาม  จนเวียดนามแค้นสยามประเทศจุกอกมาจนถึงทุกวันนี้ และถ้าหากในอนาคตเกิดมีการปฎิวัติประชาชนขึ้นในไทย หรือเกิดจีนมันรบกับสหรัฐจริงๆ รัฐบาลทหารไทยที่กำลังตั้งหน้าขายชาติให้จีนอยู่นี้ คงเรียกให้กองทัพจีนมาช่วยรบกับฝ่ายเห็นต่างประยุทธ์อีก หรือไม่ไทยก็ยอมเป็นฐานให้จีนรบสหรัฐอย่างแน่แล้ว เวลานี้เวียดนามที่เปลี่ยนสหรัฐจากศัตรูเป็นมิตร ประเทศเวียดนามกำลังไปได้สวยเพราะกับคบชาติตะวันตก แล้วก็คงยอมให้สหรัฐตั้งฐานทัพในเวียดนามช่วยถล่มไทย-จีน ด้วย เวียดนามแก้เผ็ดไทยไทยแน่ คนเอเซียและคนทั่วโลกจำบทเรียนประวัติศาสตร์บทนี้ได้ดี และคงสะใจไปกับเวียดนามที่ไทยมีผู้นำเดินเกมส์นโยบายต่างประเทศตามใจตัวเอง เพราะความโง่งมงายอยู่แต่พวกพ้องกลุ่มน้อยๆภายใต้กะลาครอบ ลองอ่านข่าวผู้นำซีเรียตอแหลได้ที่ http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-and-this-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525

19 กันยา ... ออกมา ประชาชน...Download

ที่ไม่ปรากฏชื่อ "ท่านผู้นำ" ของไทยในโรงแรม Plaza ของ UN. ในฐานะแขกผู้มาเยี่ยมเยือนองค์การสหประชาชาติ เป็นเพราะเหตุใด?

ที่ไม่ปรากฏชื่อ "ท่านผู้นำ" ของไทยในโรงแรม Plaza ของ UN. ในฐานะแขกผู้มาเยี่ยมเยือนองค์การสหประชาชาติ เป็นเพราะเหตุใด?

ผม ขอเฉลย ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายทางบ้าน ได้หายข้องใจดังนี้:

๑. ที่ไม่มีชื่อ "ท่านผู้นำ" อาจเป็นเพราะเพื่อหลบซ่อนกำบังตัวเอง กลัวว่า จะมีคนไทย ที่อยู่ในเขตศาล District ทั้งสี่ของ Manhattan ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาไว้ ตามกฏหมาย ATCA หรือ Alien Tort Claim Act, 1789 เอาไว้

๒. แล้ว นำ Marshal หรือ ตัวแทน มาส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำฟ้อง แล้ว ต้องไปต่อสู้คดีในศาล District ของสหรัฐอเมริกา

๓. เมื่อปรากฏ Record ของการถูกฟ้องคดี ในศาลนานาชาติ (ศาล District) ของสหรัฐอเมริกา

๔. จะเป็นช่องทาง ให้ศาลอาญาพิเศษของสหประชาชาติ ออกหมายจับ (หมายอาญา) ตามมา เหมือน Slobodan Milosevic (อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ใหม่ ที่ตายคาคุกของศาล ICC ก่อนศาล ICC มีคำพิพากษา) หรือ เหมือนกรณีของ Radovan Karadzic อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ใหม่ คนที่สอง

๕. ที่ศาล ICC จะมีคำพิพากษาในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ถูกจองจำในคุกของศาลที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

๖. ก็ไหนว่า ไม่กลัวสหประชาชาติ และ สหรัฐอเมริกา ไง?เล่าครับ กล้าๆหน่อย อย่าเป็น "คนปากกล้าขาสั่น"


๗. ดินแดนสหรัฐอเมริกานั้น คนเกือบทั่วโลกรู้จักกันดีว่า เป็น Land of Liberty หรือ ดินแดนแห่งอิสรภาพ และ เสรีภาพ

๘. ถ้าไม่กลัวอำนาจศาล District ของ Manhattan (ศาลปราบเซียน) เชิญ "ท่านผู้นำ" เดินทางไปเยือนเลย

๙. แล้วจะรู้ว่า "ศาลปราบเซียน" มีฤทธิ์เพียงใด? และ มีอำนาจทางตุลาการแค่ไหน?

๑๐. แม้แต่ ฟิเดล คราสโต ยังขยาด ที่เขียนมานี้ เป็นเรื่องจริง ไม่ต้องการเขย่าใคร? ให้ปอดกระเส่า หรอกครับ คนเราเป็นลูกผู้ชายจริง "ต้องกล้าทำ และกล้ารับผิด อย่าเก่ง แต่ปาก"

"นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงต้องเป็นเสื้อแดง"

"นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงต้องเป็นเสื้อแดง"
http://prachatai.org/journal/2015/09/61468

หญิงใจเด็ดที่กล้าพูดกับลูกต่อหน้าศาล

สรุปคลิป 18 ก.ย. 2558

สรุปคลิป 18 ก.ย. 2558
-------------------------------------------
รายการวิกฤตเมืองไทย 18Sep2015 คุณรัก ปชต. อ. หวาน
YouTube 
mp3 small full ทำจาก ต้นฉบับ mp3 20.3M 2 ช.ม. 57 นาที 
mp3 medium ทำจาก YouTube 18.9M 1 ช.ม. 50 นาที
-------------------------------------------
ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนคุย 2015-09-17 
ตอน จ้องล้มเจ้า??? อนาคตขบวนปฏิวัติ (ตอบคำถามมิตรร่วมทาง)
YouTube 
mp3 5.6M 32 นาที
-------------------------------------------
News Force:17Sep2015 อ.หวาน
9 ปี ศาลไอ้ ๙ ปล้น 
YouTube 
mp3 18M 1 ช.ม. 45 นาที
-------------------------------------------
Jom Voice 16 ก.ย. 2558
"ไผ่ ดาวดิน" ตอกกลับ "ประยุทธ์" รัฐประหารคือหายนะ ไม่ใช่หนทางสร้างประชาธิปไตย
YouTube
>>>
Jom Voice 16 ก.ย. 2558
"ไผ่ ดาวดิน"ลาบวช 3 เดือน อโหสิกรรมให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตำรวจ ทหาร และคณะคสช.
YouTube
>>>
mp3 Jom Voice 16 ก.ย. 2558 two in one
-------------------------------------------
Anti Redudd 16 กันยายน 2558 
YouTube Full
===========================================
ติดตามได้ที่
facebook 
democ.thai 

(exclamation)หมดปัญญาหาเงิน ปล้นตระกูลชินวัตรและพวกดื้อๆ 5 แสนล้าน!!!

(exclamation)หมดปัญญาหาเงิน ปล้นตระกูลชินวัตรและพวกดื้อๆ 5 แสนล้าน!!!

"ยิ่งลักษณ์-บุญทรง" หนาวหนัก !! สั่งคืนเงิน 5 แสนล. ชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าว
Cr.ภาพ//เนื้อหา Tnews เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก
@บูรพาพยัคฆ์
คณะกรรมการตรวจสอบค่าเสียหายข้าว" มีมติสั่งฟ้องให้ "ยิ่งลักษณ์-บุญทรง" ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมกัน 5.1 แสนล.     
วันนี้ ( 18 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกำหนดค่าความเสียหาย และคณะกรรมการว่าด้วยการรับผิดทางแพ่งคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติให้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย มูลค่า 5.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นโครงการรับจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 5 แสนล้านบาท และโครงการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ และข้าราชการ มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท
 ทั้งนี้ จะให้กระทรวงการคลังสั่งให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยใช้อำนาจตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และข้อ 18 วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 สำหรับขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว นายวิษณุจะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ จากนั้นจะส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป
 แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การใช้วิธีการดังกล่าวเป็นการสั่งให้ผู้กระทำผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนโดยตรงแทนการยื่นฟ้องทางแพ่งต่อศาล ซึ่งจะใช้เวลานานและมีขั้นตอนยุ่งยาก หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวก ต้องการอุทธรณ์คำสั่ง ก็ให้ร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว
 อย่างไรก็ตาม หากศาลเห็นว่าคำสั่งของกระทรวงการคลังชอบแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวกต้องชดใช้ค่าเสียหายในทันที หากไม่นำเงินมาชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้เจ้าพนักงานสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ได้
 ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ได้เร่งให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว สรุปผลการตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการรับผิดทางแพ่งของกรมบัญชีกลางพิจารณาเรียกความเสียหายจากผู้กระทำผิด ซึ่งยังมีเวลาดำเนินการอยู่ เพราะอายุความยังอยู่อีกมาก
 ขณะเดียวกัน ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนในการออก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อบริหารจัดการหนี้ 7.2 แสนล้านบาท เนื่องจากการบริหารหนี้แบบปกติยังดำเนินการได้อยู่ และยังไม่มีสัญญาณว่าการชำระหนี้จะกระจุกตัวมากเกินไป และการก่อหนี้ไม่ได้เกินเพดานที่กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดไว้

เอกภาพของประชาชาติอิสลาม I 36 ปี การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านDownload

25 ปีปฏิวัติอิสลาม อิหร่านDownload

เรื่องปลาทูไหม้..ยังอ่านได้ตลอดๆ 🐋[?][?][?]

เรื่องปลาทูไหม้..ยังอ่านได้ตลอดๆ 🐋󾇇󾇙󾬗 

ชอบเรื่องนี้มาก อ่านบ่อยๆ เตือนตัวเอง 
"แม่ของผม เป็นคนทำ อาหารที่บ้านประจำ ทุกวัน...  คืนหนึ่ง หลังจากที่ แม่ทำงานหนัก มาตลอดทั้งวัน  แม่ กลับบ้านมา ด้วยความเหนื่อยล้า และทำอาหารเย็น ให้เราตามปกติ ที่โต๊ะอาหาร แม่วางจาน ที่มี ปลาทูไหม้เกรียม บนโต๊ะ ต่อหน้าพ่อ และทุกๆคน  ผมรอว่า แต่ละคน จะว่าอย่างไร 
แต่... พ่อไม่พูดอะไร และตั้งหน้าตั้งตา กิน ปลาทูไหม้ตัวนั้น  และหันมา ถามผมว่า ที่โรงเรียน เป็นอย่างไรบ้าง 

คืนนั้น หลังอาหารเย็น ผมจำได้ว่า ได้ยิน แม่ ขอโทษพ่อ ที่ทอดปลาทูไหม้ และ ผมไม่เคยลืม ที่พ่อ 
พูดกับแม่เลย "โอย... ผมชอบ ปลาทูทอด เกรียมๆ อร่อยมาก นะแม่" 

คืนต่อมา ผมเก็บคำถามในใจ ก่อนนอน และถามพ่อว่า "พ่อชอบปลาทูทอด เกรียมๆ จริงๆ เหรอ" 
พ่อลูบหัวผม และตอบว่า 
"แม่ของลูก 
ทำงานหนัก มาทั้งวัน... 
ปลาทูไหม้ 1 ตัว ไม่เคยทำร้ายใคร แต่คำพูด ที่ต่อว่า กันนั้นต่างหาก ที่จะทำร้ายกัน" 

"ชีวิตคนเรา 
เต็มไปด้วย ความไม่สมบูรณ์แบบ และ แต่ละคน ก็ ไม่ได้เกิดมา สมบูรณ์แบบ  
ตัวเราเอง 
ก็ไม่ได้มีอะไร ดีกว่าใครๆ" 

แต่สิ่งที่ พ่อเรียนรู้ ในช่วงชีวิต คือ..... 
การเรียนรู้ ที่จะยอมรับ 
ความผิด ของคนอื่น และ ของตัวเอง 
การเลือก ที่จะยินดีกับ 
ความคิดต่างกันของ 
แต่ละบุคคล เป็นสิ่งสำคัญ ในการรักษา ชีวิตครอบครัว ที่มีความสุข และยืนยาว 

"ชีวิตเรา สั้นเกินกว่า ที่จะตื่นขึ้นมา พร้อมกับ 
ความเสียใจ ที่ว่า เราทำผิดกับ คนที่เรารัก 
และรักเรา ให้ดูแล และ 
ทะนุถนอม คนที่รักเรา และพยายามเข้าใจ และให้อภัย จะดีกว่า" 

** ถ้าเรารู้ เราจะ ทำไหม? ** 
  • เราจะบีบแตร ใส่คนที่ ยืนยึกยัก ริมถนน แยกที่ผ่านมาไม๊– ถ้าเรารู้ว่า เค้าใส่ขาเทียม 

  • เราจะเบียดชน คนข้างหน้า ที่เดินช้ามากไม๊ – ถ้าเรารู้ว่า เค้าเพิ่งตกงาน
 
  • เราจะขำ คนที่ แต่งตัวเชยไม๊ – ถ้าเรารู้ว่า เค้ามีชุดเก่ง แค่ชุดเดียว 

  • เราจะรำคาญ สาวโรงงาน ที่มาเดิน พารากอนไม๊ – ถ้าเรารู้ว่า นั่นคือ 
การฉลองวันเกิดของเธอ 

• เราจะหมั่นไส้ ลุงที่หัวเราะ 
เสียงดังลั่น คนนั้นไม๊ – ถ้ารู้ว่า แกเป็นมะเร็ง ขั้นสุดท้าย 

   • เรารู้แจ่มชัดเสมอ… 
ว่าชีวิตเรา กำลังเจออะไร 
  แต่เรา ไม่มีวันรู้ว่า 
 "คนที่เราเจอ – กำลังเจอ กับอะไร" 

**โลก กว้างกว่า เงาของเรา และโลก ก็ไม่ได้หมุน รอบตัวเรา 

**มองข้าม เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปบ้าง ให้โอกาส และให้อภัย มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน จะได้รัก และอยู่ด้วยกัน อย่างยั่งยืน ยาวนาน  


ถูกใจ ·  · ส่งต่อ นะครับ  เครดิต Unknown ทางไลน์

Thursday, September 17, 2015

9 ปีโค่น "ระบอบทักษิณ" คอลัมน์ ใบตองแห้ง

 

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 22:27 น.

ไชโย วันเสาร์นี้จะครบ 9 ปีรัฐประหาร19กันยา2549 โค่น "ระบอบทักษิณ" ที่มีประชาชนล้นหลามนำช่อดอกไม้ไปมอบรถถังแต่ไม่รู้ไงไม่กี่ปีให้หลังกลายเป็น"รัฐประหารเสียของ" ทั่นผู้นำ"บิ๊กบัง" ที่เคยได้รับการยกย่องเป็น"บุคคลแห่งปี"ทำโพลทีไรคะแนนนิยมล้นหลามไม่ต่ำ80-90%แต่ลงเลือกตั้งไหงไม่มีใครเลือก วันนี้เงียบหายหมดบทบาทอยู่ไหนไม่รู้

วันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วคุณอยู่ไหน9ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก ลูกผมเรียน ป.6 ตอนนี้อยู่ปี3คงไม่ต่างจากพ่อแม่ชาวกรุงนับล้านที่อุตสาหะส่งลูกผ่านม็อบปี"50, 51, 52, 53, 56, 57 ไปโรงเรียนจนได้

วันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วพล.ต.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1เป็นมือขวาพล.ท.อนุพงษ์เผ่าจินดาแม่ทัพภาคยึดอำนาจร่วมกับพล.อ.สนธิบุญยรัตกลินถ้าวันนั้นมีใครทำนาย8ปีผ่านไปท่านต้องยึดอำนาจใหม่ต้องเป็นนายกฯ"ลุงตู่"คงหัวเราะกลิ้ง

9ปีเหมือนโกหกสังคมเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเคยเป็นเพื่อนกินเหล้ากินข้าวหม้อเดียวกันหรือกระทั่งเคยร่วมเป็นร่วมตายกลับกลายไม่มองหน้ากันในทุกแวดวงตั้งแต่ครอบครัวญาติมิตรที่ทำงานแหมระบอบทักษิณนี่มันร้ายกาจมากฝากพิษสงไว้กับสังคมไทยอีก9ปีสันติอโศกจะล้างพิษตับลำไส้หมดไหมก็ไม่รู้

หนำซ้ำยิ่งนานไประบอบทักษิณยิ่งกลายเป็นปีศาจร้ายจนต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งต้องตั้งกรรมการยุทธศาสตร์จนร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ซักที

ถามจริงระบอบทักษิณคืออะไรให้ทำข้อสอบอัตนัยไม่ใช่สอบชอยส์เป่านกหวีดถามจริงเมื่อ9ปีที่แล้วไล่ทักษิณเพราะอะไร 9 ปีผ่านไปยังจำได้ไหม

คำว่า "ระบอบทักษิณ" เกิดขึ้นในการเสวนา "2 ปีระบอบทักษิณกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" เมื่อต้นปี"46 หลังเกิด "ฆ่าตัดตอน"ผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในสงครามเอาชนะยาเสพติดผู้คิดคำเป็นใครไม่ทราบแต่ผู้อธิบายอย่างเป็นระบบคือ เกษียรเตชะพีระซึ่งผมแซวว่าน่าเสียดายนะ ถ้าไม่ติด"กับดักประชาธิปไตย"โดดไปช่วยคณะรัฐประหารซะตั้งแต่ 9 ปีก่อนป่านนี้คงเป็นสนช.สปช.2สมัยเป็นกรรมาธิการเบี้ยประชุมวันละ 6 พัน9พันหรือไม่ก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วระบอบทักษิณคือ อะไรคือการก้าวขึ้นมามีอำนาจผ่านการเลือกตั้งของคน2กลุ่มได้แก่นายทุนใหญ่กลุ่มใหม่กับคนชนบทคนจนเมืองซึ่งเป็นเสียงข้างมากแต่ผู้มีอำนาจใช้อย่างลิดรอนสิทธิเสรีภาพ อำนาจนิยม

ระบอบทักษิณยังมีนัยเป็นการเคลื่อนไหวแรกเพื่อออกจากโครงสร้างเดิมของประชาธิปไตย ไทย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของชนชั้นนำที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากแม้ว่าตัวระบอบทักษิณเองก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนัก

แต่ระบอบทักษิณประกอบกับกลไกในรัฐธรรมนูญ2540ก็ทำให้คนชนบทตื่นตัวตระหนักในอำนาจที่ตัวเองมีผ่านการเลือกตั้ง"ประชาธิปไตยกินได้"ด้วยนโยบายพรรคไทยรักไทยกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาทส่งถึงมือกรรมการที่ชาวบ้านเลือกเอง ข้าราชการอ้าปากค้าง 30บาทรักษาทุกโรคที่ทำให้การรักษาพยาบาลเป็น"สิทธิ"ถือบัตรทองไปใช้สิทธิไม่ใช่ไปขอความเมตตาคุณหมอรักษาฟรีอีกต่อไป

ระบอบทักษิณล้มทฤษฎี 2นคราประชาธิปไตยคนชนบทตั้งรัฐบาลคนเมืองล้มรัฐบาลด้วยกระแสสื่อ กระแสสังคมการเคลื่อนไหวของNGOองค์กรประชาสังคมกลายเป็นระบอบที่ล้มยากจนคนชั้นกลางชาวกรุงสื่อNGOซึ่งเติบโตมาจาก"ต่อสู้เผด็จการ"ต้องออกบัตรเชิญกองทัพทำรัฐประหารเท่านั้นไม่พอ ยังเกิดนวัตกรรม "รัฐประหารตุลาการภิวัตน์"เพื่อจัดการศัตรูทางการเมืองที่ยกระดับเป็นศัตรูของชาติ

อันนี้คือความพิเศษของ "ระบอบทักษิณ"ซึ่งกลายเป็นที่เกลียดชังกระทั่งไม่ฟังความเห็นต่างใครไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารกลายเป็นศัตรูกลายเป็นพวกทักษิณเพราะทักษิณซื้อได้ข้ามโลกตั้งแต่โอบามาถึงอุยกูร์

ระบอบทักษิณจึงกลายเป็นปีศาจเพราะกวาดผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยนิติรัฐคัดค้านความอยุติธรรม2มาตรฐานให้เป็นศัตรูกับ"คนดี"จำนวนมากขณะที่ผู้เคยชิงชังการฆ่าตัดตอนหลายคนกลับสนับสนุน "กระสุนจริง"

ความพยายามจะปราบระบอบทักษิณด้วยการไม่กลับสู่เลือกตั้ง ด้วยการ "ปราบโกง"(ซึ่งก็โกงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันทุกกลุ่ม)อีก9ปีก็ไม่มีทางสำเร็จ

ซ้ำที่เคยว่าทักษิณอำนาจนิยมวันนี้สังคมไทยก็นิยมอำนาจตัดตอนเบ็ดเสร็จกว่าหลายเท่า.

Cr.- ข่าวสด

รายงาน: ลิงลพฯ/สื่ออาสา

เป้าหมายของคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อการเปลี่ยนระบอบ


Wednesday, July 1, 2015

7:42 PM

เนื่องจากบ้านเมืองที่ได้ตกไปอยู่ในอุ้งเท้าของเผด็จการในระบอบอำมาตยาราชาธิปไตยอย่างชัดเจน ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี  2549 เป็นต้นมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการรัฐประหารครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2557 นั้น  ประเทศไทยได้กลายเป็นเสมือนรัฐล้มเหลว  ไม่มีขื่อ ไม่มีแป ไม่มีการเคารพหลักประชาธิปไตย มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ๋งครึ่ม  โดยชนชั้นนำ อันได้แก่สถาบันกษัตริย์ องค์มนตรี ทหาร ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ นักคิดนักเขียน นักสื่อสารมวลชน และอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ ไม่ได้คิดถึงประชาชนเป็นหลักอย่างแท้จริง แถมสร้างปมปัญหาให้ถึงทางตัน เป็นลิงแก้แห ซึ่งนับวันจะพันตัวเอง จนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยิ่งจะช่วยประเทศชาติไม่ได้  สิ่งที่พวกเขาทำ กลับเป็นการมุ่งแสวงหาและรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก บนความเสียหายของประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ  วันนี้ เราจึงสรุปได้อย่างมั่นใจแล้วว่า เผด็จการที่ได้ปล้นอำนาจประชาชนไปนั้น ได้นำประเทศชาติไปสู่ความเสียหายที่หนักหนาสาหัส จนยากจะเยียวยาได้ง่าย และไม่ใช่คำตอบของสมการปัญหาแน่นอน เพราะพวกเขาคือตัวแปรที่ทำให้เกิดปัญหาที่กลายเป็นวิกฤติการเสียเอง

 

ดังนั้น การรวมตัวของปวงชนชาวไทยครั้งนี้ จึงเป็นการรวมตัวของประชาชน ที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดฝ่ายหนี่งในสมการความขัดแย้ง  แต่เป็นตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง และเท่าเทียมกัน  โดยมีเป้าหมายสำคัญดังนี้

 

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลาง รวบรวมและประกาศเจตนารมย์ร่วมของปวงชนชาวไทย สำหรับการเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการอำมาตยาราชาธิปไตยไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ใช้โดยประชาชนหรือตัวแทนที่ผ่านการเลือกตั้งหรือมติของประชาชน และดำเนินการทุกด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ไม่ใช่สถาบันกษัตริย์ สถาบันทหาร สถาบันข้าราชการ และชนชั้นผู้ได้เปรียบในสังคม อย่างที่เป็นอยู่ โดยจะปฏิเสธความชอบธรรมของอำนาจ กลไก และสถานะของผู้ที่ปล้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และต้องล้มล้างผลพวงของการรัฐประหารอย่างสิ้นเชิง เพื่อยืนยันอำนาจพื้นฐานของประชาชน ในฐานะเป็นเจ้าของประเทศตัวจริง
 2. มุ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ในเวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีการการจัดตั้งและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายทั่วโลกที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง  ในการชี้้แจง ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือ และเจรจาต่อรองกับองค์กร องค์การ และผู้นำประเทศในระดับต่าง ๆ
 3. มุ่งรณรงค์ให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ ที่มีอำนาจและพิษร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย และทำลายเครือข่ายของระบอบอำมาตยาราชาธิปไตย เพื่อสถาปนาระบอบที่ประชาชนมีอำนาจ ได้ใช้อำนาจ และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากระบอบที่ประชาชนเป็นหัวใจอย่างแท้จริง
 4. มุ่งเน้นให้พลังประชาชนอันมหาศาล เป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาของประเทศไทย อย่างถอนรากถอนโคนและตรงสาเหตุอย่างแท้จริง ไม่ให้เหลือซากของระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ ที่ฝังรากและบ่อยทำลายอำนาจ และผลประโยชน์ของประชาชนมาตลอด  โดยเน้นที่การใช้พลังประชาชนอันมหาศาล ในการชี้นำทิศทาง บนความชอบธรรมที่ใครแย้งไม่ได้ บนยุทธวิธีที่เน้นสันติอหิงสา และการใช้สิทธิของประชาชนเจ้าของอำนาจตามสิทธิที่มีอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายนานาชาติ ที่ประเทศไทยได้ลงนามตกลงไว้แล้ว
 5. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยต้องลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรม เพื่อรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ
 6. เน้นเร่งรัดให้ประเทศไทยและคนไทย ได้พัฒนาศักยภาพให้สูงสุด ภายใต้ระบอบทุนนิยมเสรี ที่ประเทศไทยจะเปิดเจรจาค้าขายและคบหาสมาคมกับชาวโลกทุกประเทศ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  แต่จะนับถือหลักการตามกฎหมายและข้อตกลงที่ประเทศไทยทำไว้กับนานาชาติอย่างเต็มที่
 7. มุ่งทำลายกลไกเศรษฐกิจแบบผูกขาด ที่สานกันเป็นเนื้อเดียวกับกลไกการกดขี่ ขูดรีด และคดโกง ของระบอบเผด็จการอำมาตยาราชาไตย แล้วมุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างศักยภาพ โอกาส การเป็นเจ้าของร่วม และความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อประกันว่า ประชาชนจะได้รับสวัสดิการสังคม และบริการพื้นฐานทุกชนิดอย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 8. มุ่งปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างเอาจริงเอาจังและเร่งด่วน ให้คนไทยทิ้งสิ่งที่เป็นพิษภัยในวัฒนธรรมไทย เรียนรู้และสร้างนิสัยส่วนบุคคลและสร้างสังคมใหม่ ที่ทำให้คนไทยหลากหลายเผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ วัย และความแตกต่างอื่น ๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายที่ประกันสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค  โดยใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และมีสันติสุข

 

ผลโหวตชื่อองค์การ  http://www.poll-maker.com/results370658x9D538D86-14

ลิงค์สำหรับโหวต http://www.poll-maker.com/poll370658x40c549cc-14

ข่าวลือ ประยุทธ์ ล่า ปวิน เพราะเมี่ยสั่ง (เอาใจเมีย) .. ก๊าก...

ข่าวหลุดจากไลน์พวกศิษย์เก่าสายตุ้งติ้งฟรุ้งฟริ้งจุฬาฯขี้นินทาแจ้งข่าวขอให้โพนทะนาทีต่อๆกันทีกรณีโจรยุดตามจิกตามกัดเหมือนหมาบ้าตามฟัดปวิณไม่ปล่อยพอล้วงลูกลึกลงไปกลายเป็นเมียประยุทธ์สั่งผัวไล่ล่าปวิณ 

นี่ไม่ใช่ความเกลียดส่วนตัวของโจรยุดแต่ทำเป็นโชว์ออฟแบบหมาบ้ามันเองเป็นแค้นฝั่งหุ่นอีเมียกระสือชื่ออีอาจารย์น้องนั่นปะไรอีน้องมันบอกเคยสอนภาษาอังกฤษปวิณเลยเกลียดปวิณเข้าใส้ที่ด่าผัวของอีกะสืออาจารย์น้อง

ร้อนถึงชาวจุฬาฯคลั่งสถาบันฯรอชงอยู่แล้วคนอื่นรวมหัวจัดสถานที่ให้คนนินทาปวิณให้ฟังกะสืออีน้องมันพูดอยากให้เด็กจุฬาฯศิษย์เก่าเด็กใหม่เป็นฝ่ายขวาทั้งหมดเด็กจุฬาฯต้องไม่เป็นกลางจะลากไปอยู่ข้างผัวกะสืออาจารย์น้อง " 

ขากถุยส์รัวๆเห็นกะสืออาจารย์น้องหน้าทำไมเหมือนอึแข็งก็ไม่รู้นะตัว"งานนี้ไอ้โจรยุดต้องตามใจเมียที่หมกมุ่นอยู่แต่โลกโซเซี่ยลให้สมุนตามfollowประวิณเมียคางคกไต่ขึ้นหม้ออำมาตย์ของประยุทธ์ไม่ลดละเลิกกับประวิณตายก็ปล่อยไว้ไม่ได้เด็กเก่าจุฬาฯเนรคุณมันว่ามาแบบนั้นฝ่ายตัวผัวประยุทธ์ยิ่งโง่ๆอยู่รับคำสั่งเมียเพลียก็จริงแต่ต้องโหมกระแสสู้ประวิณพลิกตำราทุกกระบวนท่าถามหาตัวปวิณกับนักธุรกิจญี่ปุ่นก็เอาต้องพลิกโลกหาประวิณมาใส่คุก112ตามเมียกะสือคลั่งสถาบันสั่งให้ได้ 

เพราะความบ้าคลั่งสถาบันของเมียอีน้องหน้าชื่นอกระบมคนนี้พอต่อหน้าสื่อประยุทธ์ทำชมเมียกับนักข่าวเพราะรู้ว่ากะสืออีน้องเห็นแล้วต้องยิ้มออกชอบให้ผัวชมในที่สาธารณะ...ชมคลิป 

รู้หรือไม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพ.ศ.๒๕๔๐ คนร่าง ไปเอาโครงสร้าง ในการปกครองมาจากไหน?

ถาม ว่า พี่น้องประชาชนคนไทย รู้หรือไม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพ.ศ.๒๕๔๐ คนร่าง ไปเอาโครงสร้าง ในการปกครองมาจากไหน? และร่างรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน ที่จะจัดให้มี คปป. ไปเอาโครงสร้างเหล่านี้มาจากที่ใด?

๑. ที่วันนี้ต้องนำหัวข้อนี้มา กล่าวอ้าง ก็เพื่อต้องการให้ความรู้ ความกระจ่างชัดแก่ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลาย เพื่อประดับสมองของท่าน ในสิ่งที่ท่านทั้งหลาย ไม่เคยรู้ และไม่เคยทราบมาก่อน และ แม้หัวข้อนี้ เมื่อท่านได้อ่านจากช่องทางนี้ แล้วอาจเห็นว่า เป็นหัวข้อที่ยาวสักหน่อย แต่ก็มีความจำเป็น ต้องชี้ให้กระจ่าง และจะๆแก่ลูกนัยน์ตา และสมองของท่านผู้อ่าน

๒. ที่ผม มีความจำเป็นต้องนำอาหารสมองจานนี้ มาเสนอให้ท่านบริโภค ก็เพราะ ผมได้นั่งเฝ้ารอ บรรดา Commentators ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าทางช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อทางวิทยุ หรือ ทีวีเสรี ก็ไม่เห็น Commentators ท่านใด? คิดจะให้อาหารสมองอย่างนี้แก่ พี่น้องประชาชนคนไทย อย่างตรงไปตรงมา

๓. การที่ผม จะนำความจริงนี้มาวิพากษ์ วิจารณ์แบบตรงไปตรงมา ไม่ใช่ว่าเพราะผม นี้เป็นคนที่วิเศษเกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายโดย ทั่วไป ก็ไม่ใช่ แต่เนื่องจาก เมื่อผมได้เรียน ได้ศึกษาวิชากฏหมายรัฐธรรมนูญ มาจากเมืองแม่แบบของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร จากรัฐยุคใหม่ หรือ Modern Stateคือ "สหรัฐอเมริกา" นั้น กว่าจะเรียนจนจบหลักสูตร จนถึงเวลาสอบผ่าน ในวิชาการนี้ มาได้ นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ

๔. การที่ผู้รู้ และ บรรดาประชาชน ผู้มีความรู้โดยเฉลี่ยในวิชาการของกฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่มีตัวตนอยู่ ในสหรัฐอเมริกา ในขณะเวลานั้น จะทำการร่าง "รัฐธรรมนูญ" ของประเทศในยุคปีค.ศ.1776 จนเป็นผลสำเร็จ และ นำมาประกาศ และบังคับใช้จนเป็นผลสำเร็จ ที่เมืองฟิลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย พร้อมกับ ระฆังสันติภาพใบแรกของสหรัฐอเมริกา นั้น

๕. คนไทย มีความจำเป็นต้องทราบเสียก่อน ในเบื้องต้นว่า ในประเทศที่ใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรี นั้น รัฐธรรมนูญ มิใช่เครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตย

๖. แต่รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงกฏหมายโครงสร้าง หรือ Principal Law หรือ Organic Law ที่เขาใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น หรือ ที่ใช้ เป็นเครื่องมือ ในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Regime) เท่านั้น รัฐธรรมนูญไม่ใช่ "งาน คือ เงิน, เงิน คือ งาน บรรดาลสุข" อย่างที่อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เคยคิดคำคมอย่างนี้ นำมาใช้ ปลอบประโลมจิตใจประชาชนคนไทย ทั้งประเทศ ในยามที่คนไทย ถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการ (Dictatorship) เบ็ดเสร็จ..............(มีต่อ)

จีนดิ้นรนหาเงิน โดย วีรพงษ์ รามางกู

จีนดิ้นรนหาเงิน โดย วีรพงษ์ รามางกูร
มติชนออนไลน์
www.matichon.co.th|โดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

Wednesday, September 16, 2015

เรื่อง กรมบัญชีกลางขาดความชอบธรรมในการบริหารจัดการ งบประมาณดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ

ถึงอาจารย์แพทย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ถึงบริษัทยาทุกแห่งที่เสียประโยชน์อย่างร้ายแรงจากการใช้อำนาจของกรมบัญชีกลาง

เรื่อง กรมบัญชีกลางขาดความชอบธรรมในการบริหารจัดการ งบประมาณดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ

สืบเนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมานี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ใช้อำนาจของกฏหมาย จากพระราชบัญญัติ ปี พ.ศ. 2553 ที่สามารถบริหารงบประมาณแผ่นดินในเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชการได้เองนั้น

ในฐานะเลขานุการสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ ได้เห็นจุดบกพร่องมากมาย จากการใช้อำนาจดังกล่าวของกรมบัญชีกลางที่ขาดธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง

กรมบัญชีกลางไม่เคยแสดงออกที่จะอยู่เคียงข้างผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการกว่า 5 ล้านคน
ผิดจากกองทุนต่างๆ ที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ มากขึ้นทุกๆ ปี
เช่น ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สามารถเบิกใช้เวชภัณฑ์และอวัยวะเทียมหลายรายการที่ดีกว่า ด้วยค่าเบิกจ่ายที่มากกว่า
หรือผู้ใช้สิทธิ์กองทุนอื่นๆ ไม่เสียค่าเข็ม ค่าสายสวนส่วนเกินต่างๆ ได้รับสิทธิ์รักษาฟรีทุกกรณี รวมถึงสามารถใช้รถพยาบาลได้ฟรี เพื่อไปรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์
ในขณะที่สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการถดถอยลงทุกวัน โดยได้รับยาชนิดเดียวกันกับผู้ป่วยสิทธิ์กองทุนอื่น และต้องจำยอมจ่ายค่าส่วนเกินต่างๆ ทั้งๆ ที่ผู้ใช้สิทธิ์กองทุนอื่นไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในรายการเดียวกัน

กรมบัญชีกลางไม่มีความจริงใจในการทำงานดูแลเรื่องการร้องขอเพิ่มงบประมาณให้ผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ เนื่องจากตัวเลข 60,000 ล้านบาทนี้ถูกแช่แข็งมานานถึง 9 ปี
ซึ่งสวนทางกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน

กรมบัญชีกลางมีบุคลากรที่ขาดความรู้รอบด้านและไร้ซึ่งคุณธรรมทำงานเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายในการเรียกคืนเงินจากแพทย์ผู้ให้การรักษาคนไข้และโรงพยาบาลของรัฐ
แพทย์ผู้นี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ที่สอนมาก็ไม่รับไว้เป็นอาจารย์แพทย์ เนื่องจากมีนิสัยไม่เหมาะสม
ดูแลคนไข้อย่างไร้จิตสำนึกของการเป็นหมอ (เช่น ผู้ป่วยลืมเอกสารมา ก็บอกให้ครั้งหน้าเอาใส่โลงมาด้วย)
ไม่ให้เกียรติหมอซึ่งกันและกัน เช่น ถ่ายภาพเวชระเบียนการให้การรักษาของแพทย์นำไปโพทนาให้แพทย์ที่อื่นดู โดยไม่ได้ปิดบังชื่อผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้การรักษา
ตัดสินการให้การรักษาของแพทย์ผู้อื่น ซึ่งไม่ตรงกับองค์ความรู้ในปัจจุบันที่ตนเองมี โดยอ้างว่าไม่มีความเหมาะสมและเรียกเงินคืนย้อนหลังจากแพทย์และโรงพยาบาลรัฐ
ทำให้ 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลรัฐ รวมถึงโรงเรียนแพทย์เกรงกลัวแพทย์ท่านนี้ในกรมบัญชีกลางมาก
เพราะต้องสูญเสียเงินเพื่อคืนงบบัญชีกลางหลายสิบล้านบาท
ส่งผลให้แพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วยขาดอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้การรักษา
เนื่องจากการให้การรักษาผู้ป่วยในหลายๆ โรค มีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนทุก 1-2 ปี 
ทำให้แนวทางการรักษาอิงตามงานวิจัยจากต่างประเทศเป็นหลัก
การกระทำโดยการแทรกแซงต่อการให้การรักษาของกรมบัญชีกลาง ทำให้คนไข้สูญเสียโอกาสที่ควรได้รับ
นอกจากนี้ แพทย์จากกรมบัญชีกลางท่านนี้ทำงานไร้ความเที่ยงตรง..
หมอคนไหนดีด้วยหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะไม่ตำหนิและปล่อยให้ใช้ยาราคาแพงโดยไม่ตรวจสอบ
หากไม่ถูกใจหมอคนไหนหรือโรงพยาบาล จะใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองผ่านกรมบัญชีกลางตรวจสอบและเรียกเงินคืนหลายแสนบาท
ยังไม่หมด...แพทย์ท่านนี้ถือว่าเป็นแพทย์ชั้นเลว 2% จากงานวิจัย
ซึ่งตนเองมีหน้าที่ชี้เป็นชี้ตายว่าคนไข้จะใช้ยาอะไรได้
ทำให้บริษัทยาต่างๆ ต้องลดตัวลดเกียรติดูแลและบริการต้องเสียงบประมาณให้ เช่น ผู้แทนยาต้องจัดหารถตู้รับส่งให้ บริษัทยาต้องออกค่าสัมมนาค่าที่พักค่าเครื่องบินเดินทางให้ทั้งในและต่างประเทศ
นี่คือสันดานแพทย์ที่เลวร้ายอย่างที่ NGO เคยอ้างไว้ ซึ่งพบได้ที่กรมบัญชีกลาง
แพทย์ท่านนี้อยากเป็นอาจารย์แพทย์แต่ไม่มีที่ไหนเอา จึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในกรมบัญชีกลาง ขอมาทำงานที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง โดยรับเงินเดือนแต่ทำงานให้น้อยมาก
(กรมบัญชีกลางไม่ควรมีบุคลากรแบบนี้ทำงานให้เลย)

กรมบัญชีกลางบริหารงบประมาณได้ไม่ตรงจุด เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาล
ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ตัดลดงบประมาณค่ายา ไปเพิ่มเป็นค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าห้องค่าอาหารผู้ป่วยพิเศษ ค่ารถเข็นค่าไม้เท้าค่าเฝือก ค่าตรวจรังสีเอ็กซ์เรย์
ซึ่งในปีนี้งบประมาณก็ยังไม่พอเพียง
ทั้งๆ ที่สิ่งที่เพิ่มเติมนั้นสามารถใช้เงินรับจากแหล่งกองทุนอื่นได้
แต่กรมบัญชีกลางไม่ทำให้ และกรมบัญชีกลางก็รู้อยู่แล้วว่างบส่วนไหนขาดแต่ไม่ขอจากภาครัฐเพิ่ม

จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
กรมบัญชีกลางขาดความชอบธรรมในการดูแลงบประมาณในส่วนนี้แทนผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการลงแล้ว

บัดนี้ในฐานะเลขาฯ สมาคมพิทักษ์สิทธิ์สิทธิ์ข้าราชการ ขอทวงคืนความชอบธรรมแห่งสิทธิ์นั้น เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานอื่นดูแลงบประมาณของข้าราชการแทน เหมือนกับกองทุนอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่การให้ สปสช ดูแลแทน เพราะ สปสช กำลังเกิดวิกฤติศรัทธาอยู่
โดยหน่วยงานที่เหมาะสมคือ กระทรวงสาธารณสุขเอง
เพราะมีผู้มีความรู้หลากหลายด้านที่จะช่วยให้คนไข้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการได้รับประโยชน์สูงสุด

จึงขออนุญาตเป็นตัวแทนในการรวบรวมรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการข้าราชการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

และขอรวบรวมข้อมูลกรณีที่กรมบัญชีกลางทำเกินกว่าเหตุ ทำให้คนไข้เสียโอกาสในการรักษาและเข้าถึง ทั้งจากคนไข้ ญาติคนไข้และแพทย์ที่ให้การรักษา เพื่อใช้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง โดยให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นจำเลยรับผิดชอบ
รวมถึงบริษัทยาที่ถูกทำให้เสื่อมเกียรติในอาชีพตน ใคร่ขอเอกสารการสนับสนุนให้แพทย์ในกรมบัญชีกลางได้รับผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้รับ

ส่งข้อมูลและติดต่อกับผมโดยตรงที่
ID line : oahemato

ด้วยความนับถือ

ร.อ.นายแพทย์ บรรพต หัวใจ
เลขาฯ สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ

#แชร์ได้ทั้งในไลน์และสื่อออนไลน์ทุกชนิด
#ข้าราชการไทยต้องช่วยกันอย่าปล่อยให้ใครเอาเปรียบ

ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสเครือเดอะเนชั่น ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย หลังประกาศลาออกจากต้นสังกัด

https://www.facebook.com/BBCThai/videos/1697237183830648/

ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสเครือเดอะเนชั่น ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย หลังประกาศลาออกจากต้นสังกัด เขาให้เหตุผลว่าต้องการลดแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อผู้บริหาร จึงตัดสินใจลาออกหลังจากทำงานที่เดอะเนชั่นมานาน 23 ปี

ประวิตร บอกด้วยว่าไม่ได้มีปัญหาในการทำงานกับ นสพ.เดอะเนชั่น เพราะทำงานกันอย่างมีอารยะ เชื่อว่าความเข้มแข็งของสังคมอยู่ที่ความหลากหลายทางความคิด เคารพความคิดซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาว่าใครจะ "สี" อะไร ตราบใดที่ทำงานกันอย่างมืออาชีพ

เขาบอกด้วยว่า อยากเห็นสื่อต่าง ๆ มีพื้นที่สำหรับผู้มีความเห็นต่างในองค์กร ซึ่งจะเอื้อให้ประชาชนได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ ประวิตร ยืนยันว่าหลังจากนี้จุดยืนที่มีต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่อของเขาจะยังไม่ เปลี่ยนแปลงแต่อาจต้องหาสถานที่อื่นแสดงบทบาทต่อไป

เขาบอกด้วยว่าสิทธิเสรีภาพในการทำงานในช่วงที่ผ่านมาถูกจำกัด แต่เขาคิดว่าสื่อควรมีหน้าที่ตอกย้ำให้คนเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ สถานการณ์ที่ปกติ เพราะหากยอมรับว่าระบอบอำนาจนิยมเป็นสิ่งปกติ ต่อไปรัฐประหารก็คงเกิดขึ้นอีก ซึ่งจุดนี้เขาได้แลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ทหารทั้งระดับกลางและระดับสูง ของกองทัพที่เรียกเขาไปปรับทัศนคติด้วย

ทางออกประเทศไทย และสิ่งที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 กันยายน 2558
ทางออกประเทศไทย และสิ่งที่ต้องรู้ โดย อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 กันยายน  2558

 ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร
 http://www.mediafire.com/listen/vb1wbgmt3nid2o8/Chupongusa-2015-9-16.mp3 ตอน ทางออกประเทศไทยและความจริงที่ต้องรู้

Tuesday, September 15, 2015

หนุ่มใต้ใจเด็ด... แค้นคสช. ทำทุกข์ยาก..บุกด่า (ยาว)

ดูให้จบคลิปนี้มันส์มาก หนุ่มชาวใต้คับแค้นเรื่องยางพาราถือป้ายผ้าบุกด่ารัฐบาลประยุทธ์ถึงกระทรวงเกษตร แต่โดนทหาร เจ้าหน้าที่สะกัดไว้ แต่ก็เอาหนุ่มใต้เลือดร้อนไว้ไม่อยู่ ด่ากราดประยุทธ์คลิปยาวมาก ดูแล้วอย่าซ้ำเติมคนใต้ทุกข์ยาก พวกเขาลำบากและเดือดร้อนจริงๆ ต้องขอบคุณไอ้สุเทพ-อีศรีสุกล ไอ้ชวน ไอ้ถาวร อีตั้น อีคุณหญิงอัปรีย์แม่อีตั๊น ไอ้มาร์ค ไอ้ถวิลไอ้ชำนิ ไอ้วัชระ ไอ้นิพิษฐ์ อีคุณหญิงสุพัตรา และพรรคปชป. ที่ทำให้คนใต้มีวันนี้นิ https://www.facebook.com/bygonreturn/videos/1772775616283193/

ใครเป็นใครบนเวทีแถลงของ "มาราฯ" แย้มอนาคตปาตานีขึ้นกับคนพื้นที่เอง

ใครเป็นใครบนเวทีแถลงของ "มาราฯ" แย้มอนาคตปาตานีขึ้นกับคนพื้นที่เอง
Credit: ทีมข่าวอิศรา

เขียนวันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 19:08 น.เขียนโดยทีมข่าวอิศราหมวดหมู่เวทีวิชาการ | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | เรื่องเด่น-ภาคใต้    การแถลงข่าวของผู้แทน "มารา ปาตานี" ที่โรงแรม Primeraในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งไทย มาเลเซีย และต่างประเทศจำนวนมาก เพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงกับ 5 นาที 

mara0033

          สาระของการแถลงซึ่งนำโดย นายอาวัง ยาบะ จากกลุ่มบีอาร์เอ็น ในฐานะประธานมารา ปาตานี ย้ำว่า กลุ่ม มารา ปาตานี เป็นเพียงตัวแทนของชาวปาตานีเท่านั้น ทุกอย่างที่จะนำไปสู่การพูดคุยกับรัฐบาลไทยอยู่ที่ชาวปาตานี หรือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าต้องการเอกราช หรือต้องการปกครองตนเอง หรือต้องการอยู่แบบปัจจุบันต่อไป

          ผู้ที่ร่วมแถลงบนเวทีมี 7 คน จาก 5 กลุ่มที่รวมกันเป็น "มารา ปาตานี" (ตามภาพจากขวาไปซ้าย) ได้แก่ 
          1.นายกัสตูรี มะห์โกตา แกนนำองค์การพูโล 
          2.นายเจ๊ะกูแม กูเต๊ะ จากกลุ่มจีเอ็มไอพี 
          3.นายหะยีมูฮัมหมัด ชูโว จากบีอาร์เอ็น
          4.นายอาวัง ยาบะ จากบีอาร์เอ็น ซึ่งเป็นประธาน มารา ปาตานี
          5.นายสุกรี ฮารี จากบีอาร์เอ็น เป็นประธานคณะพูดคุยฝ่ายมารา ปาตานี
          6.นายอาบูฮาฟีส อัลฮากิม จากกลุ่มบีไอพีพี 
          7.นายอาบูอัจฮัต จากจีเอ็มไอพี

          ทั้งนี้ นายเจ๊ะกูแม กูเต๊ะ และนายสุกรี ฮารี เคยเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ นายอาวัง ยาบะ เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมในพิธีลงนามริเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เช่นเดียวกับ นายสุกรี ฮารี หรือ มะสุกรี ฮารี ที่เคยเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยสันติภาพดังกล่าวบางรอบ โดยการพูดคุยครั้งนั้นมี นายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำบีอาร์เอ็น เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายผู้เห็นต่าง ส่วนฝ่ายไทยมี พลโทภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหัวหน้า

mara0011

เสนอตั้ง "ฝ่ายเลขาฯ" ถกประเด็นรายละเอียด

          ด้าน พลตรีนักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หนึ่งในคณะพูดคุยสันติสุขฯ กล่าวกับ "ทีมข่าวอิศรา" ว่า การพูดคุยครั้งที่ 3 ระหว่างคณะพูดคุยฯที่มี พลเอกอักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นหัวหน้า กับกลุ่มมารา ปาตานี เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นไปอย่างราบรื่น

         โดยคณะพูดคุยฯฝ่ายรัฐบาลได้เสนอประเด็นพูดคุย 3 ประเด็นตามที่เป็นข่าว คือ 1.การสร้างพื้นที่ปลอดภัย 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และ 3.กระบวนการยุติธรรมที่เป็นที่ยอมรับ ขณะที่ฝ่าย มารา ปาตานี เสนอให้รัฐบาลประกาศให้การพูดคุยเป็น "วาระแห่งชาติ" ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดว่าต้องการให้ทำระดับไหน

          อย่างไรก็ดี พลตรีนักรบ ซึ่งมีประสบการณ์ร่วมโต๊ะพูดคุยมาตั้งแต่ครั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ เมื่อปี 2556 บอกว่า การพูดคุยต่อจากนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ๆ ที่ต้องพิจารณาในรายละเอียดมาก การพูดคุยคณะใหญ่อาจตกลงกันได้ยาก จึงมีแนวคิดให้ตั้ง "คณะทำงานร่วม" คล้ายๆ เป็นฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ตัวแทนคณะพูดคุยฯฝ่ายรัฐบาลไทย ฝ่ายมารา ปาตานี และผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย เพื่อพูดคุยในประเด็นรายละเอียดและจัดทำข้อมูลต่างๆ เสนอคณะพูดคุยฯชุดใหญ่

          "คณะเล็ก หรือฝ่ายเลขาฯ จะทำงานคล่องตัวกว่า นัดพบกันได้บ่อยครั้งกว่า และแต่ละครั้งคุยกันได้นานกว่า อาจจะ 2 วัน 3 วันก็ได้ ถ้าทุกฝ่ายเห็นตรงกันก็น่าจะตั้งคณะทำงานได้ในเร็ววันนี้" พลตรีนักรบ ระบุ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mara003

บรรยายภาพ : การแถลงข่าวของกลุ้่ม มารา ปาตานี ที่กัวลาลัมเปอร์

บีซีไทย - BBC Thai ประวิตร โรจนพฤกษ์ และการุณ โหสกุล ได้รับการปล่อยตัวแล้ว

บีซีไทย - BBC Thai

ประวิตร โรจนพฤกษ์ และการุณ โหสกุล ได้รับการปล่อยตัวแล้ว

ประวิตร โรจนพฤกษ์ได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 โดยเขากล่าวกับบีบีซีสั้นๆ ว่า "โอเค" ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในระหว่างควบคุมตัว เขาตอบแต่เพียงว่าต่างไปจากครั้งแรกที่ถูกควบคุมตัว และครั้งนี้เขาไม่รู้ว่าถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่ใด

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุของการถูกควบคุม เขาตอบว่าตามเข้าใจของเขาน่าจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทความบางชิ้นที่วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานความมั่นคงซึ่งเขายืนยันได้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เขียน และไม่ใช่ประเด็นที่เขาสนใจ และอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจเกี่ยวข้องกับข้อความที่เขาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียบางข้อความ อย่างไรก็ตามในส่วนการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์นั้นเขาตอบว่าในเบื้องต้นไม่มีการห้าม หรือขอให้เขายุติการแสดงความเห็นแต่อย่างใด จากนี้พร้อมกลับไปทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวตามปกติ

ก่อนหน้านี้ ในวันเดียวกัน นายการุณ โหสกุล อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ก็ได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับนายพิชัย นริพทะพันธุ์ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เช่นกัน

มาฟังความเห็น ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Nation เรื่อง ทหารไปหาตนเองที่บ้าน แต่ตนเองไม่อยู่

มาฟังความเห็น ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ The Nation เรื่อง ทหารไปหาตนเองที่บ้าน แต่ตนเองไม่อยู่

แถลงการณ์ตบหน้าสั่งสอนโจรกบฎฉาดใหญ่!!! นายมาร์ก เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

แถลงการณ์ตบหน้าสั่งสอนโจรกบฎฉาดใหญ่!!!

นายมาร์ก เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์
ผ่านทางเว็ปไซด์ของสถานทูตฯ ระบุว่า

วันที่ 15 กันยายนของทุกปี
เป็นวันประชาธิปไตยสากลของสหประชาชาติ
และบรรดาชาติสมาชิก

หลังการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว
อังกฤษและสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคมนานาชาติ
รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ

ได้เรียกร้องให้มีการคืนประชาธิปไตยโดยเร็ว

แต่ถึงบัดนี้
ประชาธิปไตยกลับดูห่างไกลออกไปกว่าเดิม
ประชาธิปไตยมีข้อดีอย่างไร
เราไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยเพราะ
ต้องการบังคับใช้ระบบการเมืองแบบตะวันตกกับใคร แต่เราสนับสนุนประชาธิปไตยเพราะ

ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนำมาซึ่ง
ประโยชน์มากมายต่างหาก

ในระบอบประชาธิปไตย
ทุกคนล้วนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง
หรือแม้กระทั่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้น
ประชาธิปไตยจึงมอบอำนาจในระดับหนึ่ง
ให้ประชาชนในการตัดสินใจต่าง ๆ
ที่มีผลต่อชีวิตของพวกเขา หากประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและยุติธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายอำนาจอย่างสันติ
และเป็นไปตามกำหนดเวลา ก็มีโอกาสน้อยลง
ที่พวกเขาจะหันไปใช้ความรุนแรง
เพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งหรือเพื่อแสดงความคิดเห็น

ที่ใดที่ค่านิยมประชาธิปไตยได้รับการเชิดชู
ที่นั่นย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง
และความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงต่าง ๆ
ย่อมมีน้อยที่สุด

ในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้นำได้เอง ดังนั้น รัฐบาลประชาธิปไตยจึงต้องตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน
หากอยากได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง

ในประเทศที่ไร้ประชาธิปไตย เป็นการง่ายที่รัฐบาลจะให้ความสนใจ
กับประโยชน์ส่วนตนมากกว่าจะบริหารประเทศ
เพื่อประโยชน์ของพลเมือง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยทำให้เกิด
การแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากร
และการเข้าถึงอำนาจอย่างเป็นธรรมมากกว่า

รัฐบาลประชาธิปไตยถูกกำหนดให้ต้องมีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง
ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำของตน เมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสในการคอร์รัปชันจึงลดลง นอกจากนี้

ประชาธิปไตยยังกำหนดให้รัฐบาล
ต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม

ซึ่งหมายความว่ากฎหมายจะมีผลต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้แต่ต่อรัฐบาลเอง หลักนิติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะขณะที่หลักนี้เคารพความต้องการของเสียงข้างมาก แต่ก็ยังปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและกลุ่มเสียงข้างน้อยด้วย

ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เพียงการมีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เรื่องนี้ชาวอังกฤษเข้าใจดี เพราะเราเองไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ สิ่งที่เรามีคือรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ประมวลไว้และไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษร แต่ประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญ ๆ มากกว่า

ยกตัวอย่างเช่นนักการเมือง หลายคนเอาแต่โทษนักการเมือง
และพรรคการเมืองว่าเป็นต้นตอของปัญหา
ทั้งหลายในประเทศ นักการเมืองนั้นมีทั้งดีและไม่ดี เช่นเดียวกับที่ในสังคมย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี แต่พรรคการเมืองมีบทบาทสำคัญในระบอบประชาธิปไตย พรรคเป็นผู้นำประเด็นต่าง ๆ ที่เราห่วงใยไปแปรเป็นนโยบายสาธารณะ พรรคเป็นผู้ฝึกอบรมผู้นำทางการเมือง พรรคช่วยทำให้ตัวเลือกในการเลือกตั้งง่ายขึ้นสำหรับผู้ลงคะแนน พรรคช่วยให้ข้อมูลกับผู้เลือกตั้ง และเมื่อตกเป็นฝ่ายค้าน พรรคการเมืองก็เป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการทำงานของพรรครัฐบาล แน่นอนว่าเพื่อให้ระบบทั้งหมดนี้ทำงานได้ดี พรรคการเมืองจำเป็นต้องรักษาความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชน และคอยฟังเสียงของประชาชนเสมอ นอกจากนี้พรรคการเมืองยังต้องให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ให้ทุกคนเข้าถึง และพรรคต้องสะท้อนสังคมในวงกว้าง

สาระสำคัญของวันประชาธิปไตยสากลของสหประชาชาติในปีนี้คือ "พื้นที่เพื่อประชาสังคม" องค์ประกอบของประชาสังคม (เช่น สื่อเสรี องค์กรการกุศล เอ็นจีโอ องค์กรศาสนา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติ) ล้วนมีบทบาทสำคัญในความเป็นประชาธิปไตย ประชาสังคมเป็นเกราะสำคัญช่วยป้องกันอำนาจรัฐที่มากเกินไป เมื่อประชาสังคมเข้มแข็งเพียงพอก็จะสามารถควบคุมรัฐบาลให้มีความรับผิดชอบ และดูแลให้พลเมืองได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อพวกเขา เพราะเหตุนี้ เราจึงเป็นกังวลเมื่อรัฐบาลต่าง ๆ สร้างข้อจำกัดเพื่อควบคุมกิจกรรมของประชาสังคม การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนประการหนึ่ง ในประเทศไทย การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกในรูปแบบที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือการใช้กฎหมายอาญา หมิ่นประมาทเพื่อสร้างความกลัวและป้องกันไม่ให้ประชาชนแสดงความกังวลแม้จะ เป็นไปโดยสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการใช้อำนาจโดยมิชอบ

เมื่อกลางปีผมได้เขียนบล็อกเกี่ยวกับการที่อังกฤษได้ฉลองครบรอบ 800 ปีกฎบัตรแมกนา คาร์ตา สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการฉลองครั้งนั้นคือ ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมต้องใช้เวลานานในการหยั่งรากลึก พวกเราในอังกฤษเองก็ยังคงพยายามอยู่อย่างต่อเนื่อง ในอังกฤษเรามีการถกเถียงอภิปรายกันอย่างเต็มที่เปิดเผย ในประเด็นต่าง ๆ เช่น เรื่องสมาชิกภาพของสภาขุนนาง ซึ่งก็คือวุฒิสภาของอังกฤษที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เรายังอภิปรายกันว่าเราควรจะนำระบบเลือกตั้งแบบไหนมาใช้ เรื่องการกระจายอำนาจไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร เป็นต้น การปฏิรูปเป็นกระบวนการที่ไม่จบสิ้น ระบบการเมืองต่าง ๆ ควรวิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น ๆ

สิ่งสำคัญคือการมีพื้นที่สำหรับการถกเถียงและคัดค้าน ขณะที่ประเทศไทยกำลังเริ่มต้นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญกันอีกครั้งเช่นนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการอภิปรายอย่างเต็มที่และเสรีในประเด็น ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย

บรรจบ ขุมทอง's photo.
บรรจบ ขุมทอง's photo.

เตือนเพราะรัก!!! เศรษฐกิจไทยใกล้เข้า I.M.F.!! สมคิด จาตุฯ​

ขอบอกท่านที่รัก ว่าอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะ ประหยัด รักษางานประจำให้ดี ประเทศเราเริ่มขาลงแล้วครับ
ฟัง ดร.สมคิดฯ จะได้เตรียมล่วงหน้า
จริงไม่จริงติดตามเอาเอง...

เศรษฐกิจไทยใกล้ทเข้าI.M.F.
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วI.M.F.ได้แถลงเตือน
สภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วง"ขาลง"
อย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ
เกิดสภาวะ
"เงินฝืด"

แต่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลบอกว่า
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะ"เงินเฟ้อติดลบ"
ต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 5แล้ว
จริงๆน่าจะบอกให้ประชาชนทราบข่าว
แล้วเตรียมตัวให้ทันจะดีกว่า
ไม่ควรใช้สำนวนว่า"เงินเฟ้อติดลบ"
บอกไปตรงๆว่าประเทศไทยอยู่ใน
สภาวะ"เงินฝืด"..คือเงินหายาก
ข้าวยาก-หมากแพง คล้ายๆกับสมัย
จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม
ที่รัฐบาลต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้
ตามคำสั่งของ "ทหารญี่ปุ่น"
ที่บุกประเทศไทย สมัยหลังสงคราม
โลกครั้งที่2 จนธนบัตินั้นเป็น
"เงินขยะ" (Junk Bond)

การเกิดสภาวะ"เงินฝืด"เนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลเก็บภาษีไม่เข้าเป้า
เงินงบประมาณขาดดุลย์
ไป3แสนกว่า
ล้านบาท เที่ยวออกโฆษณากระตุ้นเศรษฐกิจ
ว่าลงทุนรถไฟฟ้ารางคู่,รถไฟความเร็วสูง,
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลข..ไม่มีตัวเงิน
หวังว่าจะเอาตัวเลขการลงทุนภาครัฐฯ
มาคำนวณในการหาค่าG.D.P.
เป็นการโกหก แท้ที่จริงแล้วเกิดสภาวะ
เงินฝืด..สินค้าภาคการเกษตรก็ตกต่ำ
ประชาชนขาดกำลังซื้อ
สินค้าส่งออกติดลบทุกเดือน
เดือน พค. ติดลบอีก4.4%
ไม่เกิดสภาวะเงินฝืดจะทนไหวหรือ?

รัฐบาลควรประกาศให้เตรียมตัวรับ
สถานการณ์ให้ดี ภายในสิ้นปีนี้
ประเทศไทยต้องเข้าI.M.F.แน่นอน
โดยเอาประเทศไทยไปจำนองอีกรอบ
เพราะเงินคงคลังร่อยหรอ ตอนนี้
เริ่มมีข่าวออกมาว่าจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ
และตัดงบประมาณในส่วนของ
"รัฐสวัสดิการ"ลงมา..ดังนั้น
ในฐานะประชาชนต้องทำใจเอาไว้
เพื่อเตรียมตัวช่วยกัน"ใช้หนี้"
เพื่อไถ่ถอนประเทศคืน..
น่าฟังมาก..

ยิงตรงไดัชัดเจนครับ
เศรษฐกิจปีนี้น่ากลัวกว่าที่คิด
สัญญานเตือนภัย
จาก.. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
ในงานกล่าวปิดงานสัมมนา
จับชีพจรประเทศไทย:

ตร.สรุปฟ้องแกนนำค้านเหมืองทองพิจิตร นำตัวส่งอัยการพรุ่งนี้

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ตร.สรุปฟ้องแกนนำค้านเหมืองทองพิจิตร นำตัวส่งอัยการพรุ่งนี้
นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล (ภาพจากกลุ่ม"ขุนศึกพลังงาน ภาคประชาชน" โพสต์โดย "วันเพ็ญ พรมรังสรรค์")

ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ สรุปสำนวนสั่งฟ้องแกนนำคัดค้านเหมืองทองพิจิตร นำตัวส่งอัยการพรุ่งนี้ หลัง บริษัท อัคราฯ แจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท กรณีนำชาวบ้าน 300 คน ยื่นร้องเรียนต่อสถานทูตออสเตรเลีย เมื่อปี 56
       
        Credit: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000104101

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (14 ก.ย.) ในกลุ่มเฟซบุ๊ก"ขุนศึกพลังงาน ภาคประชาชน" ได้มีการโพสต์ข้อความเชิญชวนไปให้กำลังใจนางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล ตัวแทนชาวบ้านที่คัดค้านเหมืองทองคำ ที่จังหวัดพิจิตร ที่ถูกบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท กรณีการนำชาวบ้านเรียกร้องความเป็นธรรมหน้าสถานทูตออสเตรเลียจากการทำเหมือง ทองคำที่ จ.พิจิตร เมื่อปี 2556 โดยพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ จะนำตัวนางสาวชนัญชิดา ส่งฟ้องต่ออัยการ เวลา 09.00 น. หลังจากพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้อง
       
       ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ชาวบ้านในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ประมาณ 300 คน นำโดยตัวแทนผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ตลอดจนตัวแทนชาวบ้านที่ถูกบริษัท อัคราฯ ฟ้องฐานบุกรุกและรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ได้เคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เขตสาทร เพื่อคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ และใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อกิจการเหมืองแร่ ของบริษัท อัคราฯ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Kingsgate Consolidate สัญชาติออสเตรเลีย ที่ได้รับประทานบัตรให้ทำเหมืองแร่ทองคำครอบคลุมพื้นที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และบริเวณใกล้เคียงมานานกว่า 10 ปี ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสุขภาพของคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างต่อ เนื่อง จึงขอให้ประเทศเจ้าของทุนได้รับทราบ และดำเนินการประสานงานไปยังบริษัทดังกล่าวให้ยุติกิจการ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมี นายมาร์ค สเลเตอร์ เลขานุการเอกอัครราชทูตเป็นผู้รับเรื่อง
       
       อย่างไรก็ตาม หลังจากตัวแทานชาวบ้านยื่นร้องเรียนต่อสถานทูตออสเตรเลียแล้ว บริษัท อัคราฯ ได้แจ้งความดำเนินคดี น.ส.สื่อกัญญา ธีระชาติดำรงค์ แกนนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร ในข้อหาหมิ่นประมาท กรณีพาชาวบ้านไปยื่นร้องเรียนต่อสถานทูตดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และต่อมา บริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีกับ นางสาวชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล ตัวแทนชาวบ้านอีกคนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน 

Monday, September 14, 2015

ข่าวลือกระพือลับ ธนศักดิ์ นายทหารควายขี้เท่อ...วีรกรรมที่ กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงต่างประเทศโล่งใจได้ไม่นาน ไล่ทหารควายขี้เท่อ ธนะศักดิ์กลับแล้ว ขอบคุณหน่วยสะกัดจุดของท่านรัฐมนตรีดอนจะได้ผลชงักงันดีจังเลย ขยายผลเรื่องชอบใช้งบบานๆของธนะศักดิ์ มีข้อหาติดตัวหลักควงเมียกินฟรี เที่ยวฟรี สั่งให้แต่กระทรวง กต.ควัก แค่ไปบอกรักจีนมันไม่คุ้มราคาค่าโง่รัฐมนตรี ผลาญค่าโรงแรม ค่ารับรองของสองผัว-เมียคางคกอัพเกรดได้กระดอนเร็วกว่าที่คิด ฝากแผลใจไว้ให้ดูต่างหน้าอีกเรื่อง อดีตรัฐมนตรีธนะศักดิ์สั่งทำโทษข้าราชการสาวให้วิ่งรอบเสาธง หน้ากระทรวง อุต๊ะ!! เหวอ..ฮือฮากันลั่นทุ่งบัวแก้ว บ้างก็วิจารณ์ออกรสท่านธนะศักดิ์โรคจิตติดนิสัยมาจากกองทัพไทย ขยันสั่งทหารหญิงวิ่ง แอบเลียปากดูก้นบิดๆของเหล่านักรบสาว เพื่อนายพลเสี่ยวๆเขาก็ทนกัน แต่ข้าราชการสาวใน กต.ยังไม่ชินกันร้องให้นำ้ตา 3 ตุ่ม กลุ้มกับนายพลลายพรางหางลายพร้อย ...จบข่าวรัฐมนตรีเก่า...คิวลัดไปเกาะรัฐมนตรีคนใหม่ มาจากรัฐมนตรีช่วยแซะนั่นเอง  นายดอนได้หย่อนนั่งเก้าอี้ตัวโปรด ยิ้มร่าได้พักเดียว ขย่ม.. ฑูต ภูตผีปีศาจที่สิงกระทรวงต่างประเทศหงายเงิบ เมื่อดอนเสียบพากันเข้าขากับนางอภิรดี จะชวนค้าขายกัน จินตาการไกลโข พอเดินออกห้องประชุมมานายดอนสั่งฑูตทุกประเทศ ต้องทำหน้าที่ขายสินค้าเกษตรของไทยให้ได้ทุกคน .. มะว้าก.. ตายห่าแล้ว คิดว่าดอน- อภิรดีจะลากกันไปดี เป็นถึงอดีตปลัดใหญ่ทั้งคูกลายเป็นมาปลัดขิกทันตาเห็น จะขายจิตวิญญาณให้ทหารอะไรก็ไม่ว่าหรอก แต่พวกฑูตเขาขอให้แหกขาหน้าดู คนไทยไปเมืองนอกเดินบนถนน ยังบอกเป็นคนไทยไม่ได้เลย  จะให้ลากเทวดาองค์ไหนไปก็ไม่ปลอดภัย อย่าฝันไกลถึงเรื่องค้าขายกับใคร .. ทางออกที่ดีคือให้รัฐมนตรีดอน เชิญสองรัฐมนตรีหน้ารับแขกอย่างนางอภิรดี รัฐมนตรีพานิช- นางกนกกาญจน์รัฐมนตรีการท่องเที่ยวโลกสวย ไปเดินอมกล้วย ดูดกล้วย ขายกล้วยทอดบนถนนเมืองนอก ชวนคนมาซื้อของไทย แล้วผลออกเป็นมาเป็นหมู่หรือจ่ายังไง ค่อยมาว่ากันใหม่ ถ้าอวัยวะยังนางสองตัวยังอยู่ครบ ค่อยเวียนมาสั่งการให้ฑูตไปขายมังคุด มะกรูด ลำใย ทุเรียน OKay ด่วย... อย่าผวน

ระดมสวดมนต์อวยในหลวงกันอีกรอบแล้ว

ระดมสวดมนต์อวยกันอีกรอบแล้ว  เนื้อหามีดังนี้
(จากไลน์กลุ่มพยาบาล พอ.สว.)..."    ขอร้องเพื่อนๆทุกคนช่วยส่งต่อกัน วันนี้อย่างที่เพื่อนๆรุ้ว่าฟ้าหญิงองค์เล็กท่านมาเยี่ยม หน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ฉะเชิงเทรา วันนี้พระองค์ท่านตรัสว่า พระองค์ท่านมีความไม่สบายพระทัยเป็นอย่างมาก เพราะแพทย์ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโทรศัพท์มาบอกข้าพเจ้าว่า ที่แถลงการณ์ออกไปนั้นขัดเกลาให้เบาที่สุดแล้ว แต่อันที่จริงพระอาการของพระองค์ท่านเป็นหนักกว่าที่แฉลงการณ์มาก ท่านขอให้พวกเราช่วยสวดบทโภฌังคปริตร ให้ในหลวง ท่านบอกว่าบารมีท่านไม่ถึงในหลวง เพราะฉะนั้นท่านขอให้นำสวดด้วยการขึ้นต้นด้วย  นะโมสามจบ และตามด้วย  พุทธัง อาราธนัง กะโลมิ  ธรรมมัง อาราธนังข กะโลมิ   สังฆัง อาราธนัง กะโลมิ  และต่อด้วยบทโภฌังคปริตร  ขอให้ทุกท่านช่วยกันสวดมนต์เพื่อในหลวงของเราด้วย ขอให้เริ่มต้นทำเลยนะ               ตั้งแต่ อังคารที่ 14 กย 58 ช่วยส่งต่อไปให้มากที่สุดด้วย

อำนาจที่ คสช.​และเครือข่ายอ้าง... เป็นโมฆะทั้งสิ้น ปชช. ไม่จำเป็นต้องยอมรับ

ในวันนี้ อำนาจที่ใช้ปกครองคนไทย หรือ อำนาจที่อยู่เหนือคนไทยแต่ละผู้แต่ละนามในประเทศนี้คือ อำนาจอะไร? ทางแก้อยู่ตรงไหน?

เชิญท่านพี่น้องประชาชนคนไทย อ่านบทความสั้นๆนี้ แล้วตรึกตรองให้ดีๆ

๑. วันนี้ อำนาจที่มีอยู่ในวันนี้ เหนือคนไทย คืออำนาจ ที่ขัด หรือ แย้ง กับพันธกรณีที่ประเทศไทย มีอยู่กับนานาชาติ และสหประชาชาติ ตาม(สนธิสัญญา) Convention against Corruption, 2003 ที่ประเทศไทยไปให้ไว้ในวันที่ ๑ มีนาคม ปีค.ศ.๒๐๑๑ หรือ ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ และ

๒. ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศของคุณ มีการประกาศยึดอำนาจรัฐฯ จึงไปขัด หรือ แย้ง กับพันธกรณีตาม(สนธิสัญญา) Convention against Transnational Organized Crime, 2000 มีผลบังคับทั่วไปในเดือน กันยายน ปีค.ศ. 2003 อีกหนึ่งฉบับ

๓. ที่ประเทศไทย ไปขอผูกพันกับนานาชาติ และ องค์การสหประชาชาติ โดยการให้สัตยาบันโดยชอบ กลายเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ปีค.ศ.2013 หรือ ปีพ.ศ.๒๕๕๖ และ

๔. ผลจากสนธิสัญญาในฉบับหลัง เขาเรียกกันว่า "สนธิสัญญา ที่เป็นพวง" หรือ "สนธิสัญญาที่ให้อำนาจพิเศษ แก่ นานาชาติ องค์การสหประชาชาติ และ ประชาชนในชาติ

๕. ที่จะก่อให้เกิด:

๕.๑การเจรจาให้ปฏิบัติตามสนธิสัญญา,

๕.๒ ส่งเรื่องให้คณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดในปัญหาข้อขัดแย้ง, หรือ

๕.๓ ให้ศาลโลก เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด" ให้ไปดูรายละเอียดในสนธิสัญญา เข้าใจว่าจะเป็นบทบัญญัติที่ ๓๘ ฉะนั้น

๖.หากจะเกิดข้อขัดแย้ง เป็นชนวนลุกลามไปสู่ "สงครามกลางเมือง" เหมือนในประเทศซีเรีย ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ย่อมขอให้นานาชาติ และองค์การสหประชาชาติ

๗. ดำเนินการตามสนธิสัญญาในฉบับหลังได้ หากคณะผู้ปกครองประเทศ "ท่านผู้นำ" ไม่ยอมทำตาม

๘. ก็ต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ในทันที

๙. ข้อความอันนี้คนไทย ควรต้องรับรู้ ในสิ่งเหล่านี้ เพื่อช่วยตัวเอง นี่คือ ความชาญฉลาดของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่คนไทยควรต้องรับรู้ไว้ และดำเนินการตามกฏหมายที่เปิดโอกาศให้ปฏิบัติ ได้แล้ว ก่อนที่จะสายเกินแก้!!!!!!!!!!!!!!!

Radovan Karadzic คือใคร? วันนี้โลกรู้จักเขาในฐานะใด?

Radovan Karadzic คือใคร? วันนี้โลกรู้จักเขาในฐานะใด?

๑. Radovan Karadzic ก็คือ อดีตประธานาธิบดีของรัฐเซริบส์ ที่ก่อตั้งรัฐเซริบส์ ขึ้นใน Bosnia Herzegovina (อ่านว่า บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า) เป็นการก่อตั้งรัฐซ้อนรัฐ

๒. รัฐบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ประเทศยูโกสลาเวีย ประกอบไปด้วย ชนชาว Croats และ ชาว ยูโกสลาเวีย หรือ สลาฟ ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมแล้ว อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นี้ ๒ ใน ๓ ของประชากรของรัฐนี้ มีชาวเซริบส์ อาศัยอยู่ราวจำนวน ๑ใน ๓ ของประชากรของรัฐนี้

๓. เมื่อนายพล ตี โต้ ถึงแก่อนิจกรรมลง พื้นที่ที่เป็นรัฐบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า ได้ประกาศแยกตัวเองออกมาเป็น รัฐ หรือ ประเทศอิสระในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 1992 เช่นเดียวกับ โคโซโว่ (Kosovo) ได้รับการรับรอง ให้เป็นรัฐ หรือ ประเทศ จากนานาชาติ และ องค์การสหประชาชาติทันที เมื่อเหตุการณ์ผันแปรไปเช่นนี้

๔. ชาวเซริบส์ ที่เป็นคนเผ่าสลาฟ ซึ่งเป็นประชากรของรัฐ หรือ ประเทศใหม่นี้ เกิดความเดือดร้อน ไม่พอใจ เพราะได้กลายเป็น ชุมชนส่วนน้อยของประเทศ จึงประกาศตั้งรัฐซ้อนรัฐ เป็นประเทศขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "Srp ska" แต่ไม่มีใคร ประกาศให้การรับรองแก่ ประเทศเกิดใหม่ประเทศนี้

๕. ประเทศใหม่ ที่ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยชาวเซริบส์ ได้ประกาศให้ Radovan Karadzic เป็นประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของประเทศ ที่เกิดใหม่นี้ Radovan Karadzic ซึ่งประกาศตนเอง เป็นแพทย์ทางเลือก และประกอบอาชีพอยู่ในเมือง Sarajevo และเมืองเบลเกรด ของประเทศบัลกาเรีย

๖. จึงไปจัดตั้งกองกำลังชาวเซริบส์ ขึ้นในรัฐใหม่ และ รวบรวมกองกำลังชาวเซริบส์ ที่สังกัดอยู่ในกองทัพยูโกสลาเวียเดิม ที่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศยูโกสลาเวีย มาเป็นกองทัพชาวเซริบส์ เพื่อหวังจะกำหราบชาว Croats และชาวสลาฟ ที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงเกิด การรบราฆ่าฟัน ปล้น ฆ่า ข่มขืนกัน เกิดขึ้นทั่วไปอย่าง เป็นระบบขึ้น ในรัฐ หรือ ประเทศ บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า (ตรงนี้เห็นควรศึกษาเปรียบเทียบกับ กรณีที่คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศจัดตั้ง คณะกปปส. ขึ้น แล้วเกิดผลร้ายต่อประเทศนี้ และส่งผลร้ายมาจนถึงในทุกวันนี้)

๗. ประธานาธิบดี Radovan Karadzic ของรัฐเซริบส์ ที่เกิดใหม่ ได้รับสมญานามจากชาวโลก และ องค์การสหประชาชาติว่า "เป็น Butcher of Balkan" เมื่อเกิดการรบราฆ่าฟัน ปล้น ฆ่า ข่มขืนกัน เกิดขึ้นทั่วไปอย่าง เป็นระบบในรัฐ หรือ ประเทศ บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า มีคนตายเป็นแสนๆคน จึงเป็นข่าวดังไปทั่วโลก

๘. องค์การสหประชาชาติ ถูกชาวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรของ EU เกือบทุกประเทศ เริ่มออกมากล่าวโจมตี และติฉินนินทา องค์การสหประชาชาติ ไม่อาจยอมรับได้ในสิ่งเหล่านี้ องค์การสหประชาชาติ จึงพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความสงบ และ สันติสุขขึ้นในประเทศ หรือ รัฐที่เกิดใหม่นี้

๙. องค์การสหประชาชาติจึงได้แต่งตั้งให้นาย Cyrus Vance อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา และ Lord David Owen อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของ ประเทศอังกฤษ เข้าป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย และประธานาธิบดี Radovan Karadzic ได้ถูกรับเชิญให้เข้ามาร่วมเจรจาสันติภาพด้วย ในทุกครั้งที่มีการเจรจา หรือการประชุมตามคำชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ

๑๐. ในคราวใดที่จะต้องมีการเจรจา หรือ การจัดประชุมโดยกลุ่มชนเผ่าพันธุ์ต่างๆ ที่เราเรียกว่า "Fractions" ในสำนักงานใหญ่ของ องค์การสหประชาชาติ ที่มหานคร New York นาย Radovan Karadzic ก็ไปเข้าร่วมประชุมด้วย โดยองค์การสหประชาชาติ เป็นคนขอวีซ่าให้ Radovan Karadzic เดินทางเข้าไปในสหรัฐฯ ตามข้อตกลงพิเศษ (ข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ได้ลงนามไว้ในระหว่าง องค์การสหประชาชาติ กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา)

๑๑. ตามข้อตกลงนี้ "ผู้ได้รับเชิญ จะได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาในประเภท C- 2 และเป็นการให้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐฯ เพียงเที่ยวเดียว (Single Trip) เมื่อเป็นแขกรับเชิญในประเภทนี้ เมื่อลงจากอากาศยานแล้ว ต้องตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของ องค์การสหประชาชาติ ที่เดียว หากการประชุม หรือ การเจรจา ไม่อาจสัมฤทธิ์ผลในเที่ยวนั้นในวันเดียว จะต้องยืดเวลาอยู่ในสหรัฐฯ เพื่อการประชุม หรือเจรจา เพื่อการต่อเนื่องต่อไป ในคราวนั้น ก็จะไปอยู่ในโรงแรม ที่มีระยะห่างเกินกว่า ๒๕ ไมล์ จาก สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติไม่ได้ (ซึ่งหมายความว่า "ถูกจำกัดรัศมีในการเดินทาง" และ การอยู่อาศัย")

๑๒. นาย Radovan Karadzic ไปเข้าร่วมประชุมกับ คณะผู้เจรจาขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้ตั้งไว้ดังกล่าวมาแล้ว อยู่ราวปีเศษ ในการเข้าร่วมประชุม ที่กล่าวนี้ ในเที่ยวที่สอง และ เที่ยวที่สาม เขาถูกญาติผู้ตายในรัฐบอสเนีย คือ Kadic ยื่นฟ้องเป็นคดีในทางแพ่งในฐาน ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ในศาล Southern District of New York หรือ S.D.N. Y. ปรากฏตามคดีหมายเลขอ้างอิง 70 F.3d 232 (2nd.Cir.1995) ทั้งนี้เนื่องจากเขาดำรงตำแหน่ง เป็นแม่ทัพใหญ่ในกองกำลังชาวเซริบส์ ในบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า และ กองกำลังดังกล่าว ได้ปล้น ฆ่า และข่มขืนชาว Croats และชาวลสาฟ ที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นมุสลิมตาย มีจำนวนผู้เสียชีวิตเรือนแสนคน ในบอสเนียฯ

๑๓. ในการนำส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้อง นาย Radovan Karadzic รับหมายฟ้องคดีที่จัดส่ง โดยเจ้าหน้าที่ศาล และ เข้ามาต่อสู้คดีนี้ในฐานะจำเลย การส่งหมายฟ้องคดี และ สำเนาคำฟ้อง มีการจัดส่งไปให้เขาที่โรงแรมที่องค์การสหประชาชาติ จัดให้พักอาศัยท่ามกลาง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ ที่ถูกจัดมาอารักขา (หมายเหตุ คนที่ถูกรับเชิญให้ไปโชว์ตัวในลักษณะนี้ ไม่ว่า Slobodan Milosevic หรือ นาย Radovan Karadzic มักจะพบจุดจบ หรือ ลงเลยในรูปแบบเดียวกัน คือ ถูกหมายอาญา จับ ตัวไปขึ้นศาลนานาชาติ เพื่อพิจารณาคดีในฐานความผิด เป็นอาชญากรสงคราม [ฆ่า ข่มขืน] และ ความผิดอาญาในฐานที่เป็นปรปักษ์กับมนุษยชาติ) ในเวลาต่อมาเสมอๆ....................... (มีต่อ)