Friday, April 10, 2015

ภูมิพล ประยุทธ์ และบรรดาเผด็จการไทย ฟังไว้ โอบาม่า บอกว่า...

รัฐบาลที่ทำงานได้ดีและมีผลบวกนั้น ต้องเป็นรัฐบาลที่ให้โอกาสประชาชน มีเสรีภาพในการแสดงออก ใช้ชีวิตอย่างเสรีมีอารยะ และสามารถสอดส่อง ควบคุม และชุมนุมคัดค้านการใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างเต็มที่... และนั่นจะดึงให้คนกล้าลงทุน และทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้เต็มที่     ฟังเข้าใจมั๊ย?

President Obama: We know that our societies are more likely to su
President Obama: We know that our societies are more likely to succeed when all our people... are free to live and pray and love as they choose.
Posted by U.S. Department of State on Friday, April 10, 2015No comments:

Post a Comment