Thursday, March 12, 2015

ศึกชิงบัลลังก์สังฆราช # 1 (เครดิต เกร็ดการเมือง โดยนายข้าวเหนียวมะม่วง)
เอามาฝาก เพื่อเปิดหูเปิดตา นะครับ


กษัตริย์ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ โดยได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างอ­งค์รัฏฐาธิปัตย์ กับอำนาจดั้งเดิมที่อยู่รอบนอก อันได้แก่หัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราชโดยปรับระบบการปกครอง­แบบมณฑลเทศาภิบาล เพื่อควบคุมกำลังคน การปฏิรูประบบภาษีใหม่ ให้มาขึ้นอยู่กษัตริย์โดยตรง แทนที่จะผ่านตัวแทนของกลุ่มขุนนางต่างๆ ทั้งในระดับราชสำนักและหัวเมือง โดยมีเครื่องมือสำคัญที่รัฐสยามได้ยึดครอง­มาโดยตลอดคือ สถาบันสงฆ์ที่รัฐได้เข้าไปมีบทบาทในการจัด­การวัด และใช้วัดเป็นฐานสร้างความชอบธรรมมาอย่างย­าวนาน โดยได้จัดโครงสร้างที่ชัดเจน มีการวางสายบังคับบัญชาตามแบบเจ้าอาณานิคม­ที่รัชกาลที่ 5 ได้แบบอย่างมาจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษ ด้วยการส่งให้พระราชาคณะที่มีพระเจ้าน้องย­าเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส เป็นผู้รับผิดชอบไปจัดการศึกษา ตามวัดในหัวเมือง ตั้งแต่ปี ร.ศ.117 (พ.ศ.2441) คู่ไปกับการจัดการศึกษาของฝ่ายฆราวาสโดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ

ติดตามแฟนเพจนได้ที่....

https://www.facebook.com/KredKarnMuang

No comments:

Post a Comment