Saturday, June 4, 2016

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส le Temps du Commun 2-4 มิย 2559

จรัล ดิษฐาอภิชัย ร่วมประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส  le Temps du Commun 2-4 มิย 2559 https://youtu.be/ldo1Z3zWr_8

No comments:

Post a Comment