Saturday, June 4, 2016

ข่าวด่วน...พระของขึ้น

ข่าวด่วน...พระของขึ้น

งบ อบจ. ที่สนับสนุนการไปต่างประเทศของพระถูกยกเลิกแล้ว โดย สตง. 
ด้วยเหตุผลที่ว่า วัดและคณะสงฆ์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ. 

สตง. ให้ยกเลิกงบจัดซื้อผ้าไตรเครื่องบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าการบวชนั้นผู้มีศรัทธาต้องจัดหาเครื่องบวชเอง

สตง. ให้ยกเลิกงบค่าอาหารเครื่องดื่มในงานบรรพชาอุปสมเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือมีศรัทธาให้หากินเอง

พระออกมาแจ้ง เวลาสตง.ตาย 
พระจะไม่ทำพิธีเผาศพให้เพราะการตายเป็นเรื่องส่วนตัว ตายเอง... ให้ทำพิธีเอง...เผาเอง...จบข่าว

No comments:

Post a Comment