Sunday, August 16, 2015

เชิญร่วมโหวต เป้าหมาย ของการตั้งขบวนประชาชนปฏิวัติ (ด่วน)

ชวนคิดชวนคุย "ขบวนประชาชนปฏิวัติ เริ่มก้าวที่สอง คือ กำหนดเป้าหมายร่วม" ดร.เพียงดิน รักไทย "

เชิญโหวตเห็นชอบกับเป้าหมายขบวนประชาชนปฏิวัติ (โหวตได้หลายตัวเลือก และเสนอตัวเพิ่มได้) ที่


No comments:

Post a Comment