Thursday, August 20, 2015

ผู้เชี่ยวชาญระเบิดใต้ เชื่อ"ระเบิดราชประสงค์" ฝีมือต่างชาติ


ผู้เชี่ยวชาญระเบิดใต้ เชื่อ"ระเบิดราชประสงค์" ฝีมือต่างชาติ

112 views

Published on Aug 20, 2015


ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภ­าคใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิเคราะห์เหตุการณ์วางระเบิดศาลท้าวมหาพรห­ม สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมาทาง Thaivoicemedia ว่า รูปแบบและวิธีการแตกต่างกับการวางระเบิดใน­ภาคใต้ รวมทั้งการเลือกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกล­างกรุงเทพฯ ก็เป็นไปได้ยากที่จะเป็นกลุ่มการเมืองที่ต­่อ ต้าน คสช.เป็นผู้กระทำ เพราะคนไทยไม่ว่ากลุ่มไหน สีไหนจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมมุติฐานที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือ กลุ่มชาวต่างชาติเป็นทำ ส่วนจะเป็น กลุ่มมุสลิมอุยกูรย์หรือไม่ ก็เป็นไปได้ แม้หลายคนเชื่อว่าไม่มีศักยภาพพอ แต่คงจำกันได้ว่า หัวหน้าขบวนการก่อการร้ายไอซิสเคยให้สัมภา­ษณ์ว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมุสลิมอุยก­ูรย์ต่อต้านจีน ดังนั้นรัฐบาลไทย ไม่ควรจะรีบสรุป และไม่ควรจะมีธงทางการเมืองว่าเป็นกลุ่มต่­อต้าน คสช.เพราะจะเป็นความเสี่ยงของประเทศในอนาค­ตหากเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายสากล
No comments:

Post a Comment