Friday, June 5, 2015

Piangdin for Peace Academy: ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน 5 มิ.ย. 2558...รายการ ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน 5 มิถุนายน 2558 ตอน ผู้ร้ายข้ามแดน (ตัวจริง) และ ความโมหะในขั้วหัวใจเผด็จการไทยก่อนสงครามกลางเมือง
(รอ mp3 จะเอามาแปะให้ภายหลังครับ)
https://youtu.be/kVVJt-gmpyk
http://www.piangdinacademy.org/2015/06/5-2558.html
http://www.tprud.org/2015/06/piangdin-academy-5-2.html

Download
No comments:

Post a Comment