Tuesday, June 2, 2015

PIANGDIN ACADEMY: เอาผิดกับโจรกบฏ...ผู้ก่อการรัฐประหารได้อย่างไร?

"แต่ละประเทศ เอาผิดคณะรัฐประหารอย่างไร?"ดูไว้เป็นบทเรียน จะโค้นเผด็จการได้อย่างไร? แล้วนำมาใช้ในไทย...ไปย้อนรอยดูควา...

Posted by Red Thai on Sunday, May 31, 2015No comments:

Post a Comment