Saturday, June 6, 2015

รัฐธรรมนูญ คสช.​เป็นโมฆะแล้ว!!!

เรื่องที่ดร.วิษณุ เครืองามชี้ “ประชามติ” นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไป ไม่ผิดกฏหมาย เป็นความจริง หรือครับ?
อย่างนี้ ต้องเอาคนที่จบในระดับ ด็อกเตอร์ในทางกฏหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กลับไปศึกษาคดีที่ชื่อว่า Mcculloch v. Maryland, 17 U.S 316 (1819) ที่ฯพณฯ John Marshall ประธานศาล Supreme Court ของสหรัฐอเมริกา ได้อธิบายว่า " สถานะทางกฏหมายของ ตัวร่างรัฐธรรมนูญ มีสถานะเป็นเช่นใด?" และ วันนี้โลกที่เจริญแล้ว พร้อมด้วย องค์การสหประชาชาติ ต่างก็ยอมรับผลในคำพิพากษาของศาล Supreme Court ของสหรัฐอเมริกาฉบับนี้ โดยดุษฎี.....................................................................ฯ
ต้องถามคนไทยว่า "เมื่อท่านทราบว่า ร่างรัฐธรรมนูญ มีสถานภาพทางกฏหมาย เป็น "เพียงข้อเสนอ ที่จะมีข้อเรียกร้อง (คือ การทำประชามติ) ติดเป็นสร้อยห้อยติดตัวมาไม่ได้โดยเด็ดขาด มิฉะนั้น [ข้อเสนอ] เช่นที่ว่านี้ [ตกเป็นโมฆะไปในทันที] ตรงนี้ต้องขอเน้น ย้ำ........................................................ฯ
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นร่างกัน โดยกูไม่รู้ นั้น ไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำประชามติ สมมุติว่า ให้รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นกฏหมายที่ชอบด้วยกฏหมาย [ไม่ใช่กฏหมายเถื่อน] ในสายตานานาชาติ ตัวต้นร่างรัฐธรรมนูญ ที่นำไปถกเถียงกันใน สปช.[สภาปฏิรูปเถื่อน] ก็ยังก้าวข้ามไม่พ้น (ติดกับดักตัวเอง) ตามคำพิพากษาของศาล Supreme Court ที่โลกยอมรับฉบับนี้ อยู่ดี........................................................................................................ ฯ
ผมจึงเสนอมา เป็นลายลักษณ์อักษร โดยตลอดมาว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จัดร่างโดย"กูไม่รู้" ไม่ใช่ จัดร่างโดย "กูรูรัฐธรรมนูญ" จึงขอยืนยันอีกครั้งว่า ......................................................................................................................ฯ
ตัวต้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตกเป็น "โมฆะ" แล้ว มีสภาพไม่ต่างไปจาก "กระดาษเปื้อนหมึก" จึงจำเป็นที่ต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทย ได้รับทราบไว้ ไปอ่านรายละเอียดเรื่องนี้ ................................................................ฯ
ที่ผมเสนอเอาไว้แล้ว ในชุมชนแห่งเสรีภาพ (the Land of Liberty เมื่อเร็วๆนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย เข้าไปไล่อ่านได้เลยครับ."

No comments:

Post a Comment