Friday, June 12, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ชวนคิดชวนคุย ดร.เพียงดิน 12 มิ.ย. 2558 ตอน เมืองไท...

ชวนคิดชวนคุย ดร.เพียงดิน 12 มิ.ย. 2558 ตอน เมืองไทยหลังการตายของกษัตริย์ภูมิพล และเงื่อนไขการลุกฮือ
No comments:

Post a Comment