Thursday, June 11, 2015

ฉิบหายแล้ว เผด็จการไทย เมื่อ ICC ให้เหยื่อหรือผู้เสียหาย ฟ้องต่อศาลและเข้าร่วมได้โดยตรง

ฉิบหายแล้ว เผด็จการไทย เมื่อ ICC ให้เหยื่อหรือผู้เสียหาย สามารถฟ้องและเข้าสู่ศาล ICC ได้โดยตรง

Download

No comments:

Post a Comment