Friday, May 1, 2015

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ: "ร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นของชนชั้นนำ,โดยชนชั้นนำและเพื่อชนชั้นนำ"

ฟัง รมต.จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการองค์การเสรีไทยฯวิจารณ์ร่างรธน.เผด็จการคสช.

ตอนที่2  https://www.youtube.com/watch?v=xsvpw6jZL9o&feature=youtu.be

"ร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นของชนชั้นนำ,โดยชนชั้นนำและเพื่อชนชั้นนำ"

☆โปรดติดตามตอนต่อไป

No comments:

Post a Comment