Friday, April 17, 2015

CNN อธิบายความต่างของศาสนาอิสลาม แบบซุนนี่ และ ชีอะหห์ แบบง่าย ๆ

CNN อธิบายความต่างของศาสนาอิสลาม แบบซุนนี่ และ ชีอะหห์ แบบง่าย ๆ ใครมีคำอธิบายเพิ่มเติม เชิญนะครับ


No comments:

Post a Comment