Friday, April 17, 2015

"ไทยเผชิญวิกฤติสัมพันธ์ตปท.ยิ่งฉุดเศรษฐกิจไม่ฟื้น" สส.สุนัย จุลพงศธร ประธานกรรมาธิการต่างประเทศ อภิปราย 18/4/58

☆เสร็จสงกรานต์กลับสู่การงานพบความจริงในสภาไทยพลัดถิ่น

สส.สุนัย จุลพงศธร ประธานกรรมาธิการต่างประเทศ
อภิปราย18/4/58    "ไทยเผชิญวิกฤติสัมพันธ์ตปท.ยิ่งฉุดเศรษฐกิจไม่ฟื้น"

https://www.youtube.com/watch?v=Wn9JxIL3npg&feature=youtu.be


No comments:

Post a Comment