Friday, April 17, 2015

คำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ สำหรับคนไทยทุก ๆ คน (ตอน 1-10)

+++++++++++++++++++
ตอนหนึ่ง
ตอนสอง

ตอนสาม
ตอนสี่
ตอนห้า
ตอนหกตอนเจ็ดตอนแปด
ตอนเก้า
ตอนสิบ


No comments:

Post a Comment