Sunday, April 17, 2016

แถลงการณ์! “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ คสช.” โดยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง

แถลงการณ์ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ขอร่วมแสดงความเห็นพ้องกับกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ คสช. ด้วยเหตุผลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญเป็น 'สัญญาประชาคม' ที่ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันตกลงและสร้างขึ้นเพื่อเป็นกติกาแม่แบบในการดำเนินชีวิตทางการเมืองและสังคมเพื่อความไพบูลย์ร่วมกัน แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของ คสช. ขาดหลักการและความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะกฎหมายอันสูงสุดของประเทศ กลับเป็นเพียงกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเท่านั้น

-
2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขัดกับหลักประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชน และจงใจสร้างความอ่อนแอแก่ระบบรัฐสภา อาทิ นายกรัฐมนตรีสามารถมาจากบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. อำนาจอันกว้างขวางของสมาชิกวุฒิสภา การกำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้นำทหาร ระบบการคำนวณคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่ไม่สอดคล้องกับสถานะตัวแทนของราษฎร และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ แทนที่ คสช. จะสิ้นสุดลงตามที่มีสัญญาวาจาไว้ กลับยังคงอำนาจต่อไปอีก อย่างน้อยหนึ่งปีหลังการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ
-

3. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำลายหลักนิติธรรมที่ยึดถือ 'หลักการแบ่งแยกอำนาจ' อันเป็นแก่นแท้ของการปกครองในระบบเสรีประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังมอบอำนาจทางการเมือง การปกครองอย่างสูงแก่องค์กรตุลาการ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ในการตรวจสอบควบคุมการทำหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และองค์กรบริหาร (รัฐบาล) ทว่ากลับไม่มีกลไกที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรนั้นๆ ทั้งๆ ที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้มีส่วนในการบั่นทอนตั้งแต่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเบื้องต้นไปจนถึงสนับสนุนการทำลายหลักการประชาธิปไตย

-
4. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อให้รัฐละเมิดอำนาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการสร้างเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายในนามของความมั่นคง และทำให้การตีความขอบเขตอำนาจของความมั่นคงอยู่ในมือของกองทัพและกลุ่มคนที่อยู่นอกองค์กรการบริหารของรัฐ ทั้งนี้ ในสังคมเสรีประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้มุ่งให้อำนาจแก่รัฐเท่านั้น แต่ยังต้องมีบทบัญญัติที่จำกัดอำนาจรัฐไม่ให้มีอำนาจจนเกินขอบเขต นำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

-
5. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขให้การแก้ไขเนื้อหาในระดับที่ยากอย่างยิ่ง หรือไม่อยู่ในวิสัยจะทำได้เลย

-
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองจึงเห็นว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นอกจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนนับแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจะไม่สามารถเป็นทั้งกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมและฐานของการพัฒนาบ้านเมืองอีกด้วย

-
หากในที่สุด ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน คสช. พึงคืนอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และให้รัฐบาลและรัฐสภาหลังการเลือกตั้งดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปที่คำนึงถึงหลักการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ และการพัฒนาสังคม การเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

-
นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มต่างๆได้แสดงออกถึงการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาหากผ่านการทำประชาติจากประชาชน จึงร่วมกันออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน จากนี้กลุ่มตนในฐานะนักวิชาการจะดำเนินกิจกรรมภายใต้ที่พ.ร.บ.ประชามติอนุญาตให้ทำ คือการแสดงความเห็นเป็นรายมาตราแต่ห้ามแสดงความเห็นว่ารับหรือไม่รับ เราเป็นพลเมืองที่เคารพกฎหมาย คิดว่าจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการ แม้ทางกลุ่มนิติราษฎร์ จะแสดงความเห็นรายมาตราไว้อย่างละเอียดแล้ว แต่เราจึงจะจัดเสวนาต่อไปเพื่อให้เห็นปัญหาและข้อจำกัดในร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้บอกว่าควรจะเลือกรับหรือไม่รับ

-
นอกจากนี้อาจจัดกิจกรรมโดยสร้างโรดแมปเป็นทางเลือก หากไม่เดินตามที่ คสช. วางไว้ จะมีทางเลือกอื่นให้สังคมไทยไหม เราจะเสนอโรดแมปเป็นทางเลือกให้สังคมไทยก่อนการทำประชามติ

-

Cr. MatichonOnline

No comments:

Post a Comment