Friday, August 7, 2015

PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน: ทำไม กษิต ภิรมย์ จึงจ้องตามล่าล้าง ดร.ทักษิณ?? (เค...

✿ แฉหมดเปลือก ปม "กษิต" โกรธ "นายกฯ ทักษิณ" 31 มีนาคม พ.ศ. 2552---------------"พ.ต.ท.ทักษิณ" กล่าวว่า "กระทรวงต่างประเ...

Posted by Yuthana Lorsamran on Wednesday, August 5, 2015

No comments:

Post a Comment