Friday, August 7, 2015

ทำไมจึงมีการเร่งรัดคดี 112 เป็นพิเศษ และกำหนดโทษสูงเกินปกติ ในระยะนี้??

ทำไมจึงมีการเร่งรัดจัดการกับประชาชนด้วยมาตรา 112 อย่างถี่และให้โทษแรงเกินปกติ?
ก. เพราะ สถาบันเสื่อมสุด ๆ แล้ว โฆษณาชวนเชื่อไม่ไหวแล้ว
ข.​เพราะ คนตาสว่างเต็มแผ่นดิน กอ.รมน. สรุปว่า เจ้าใกล้พัง
ค.​เพราะ ขบวนเปลี่ยนระบอบ ไม่เอาเจ้า กำลังแรงขึ้นทุกวัน
ง.​ เพราะ ขบวนโหนเจ้ากลัวเจ้าล้มแล้วจะไม่ได้เกาะ จึงต้องเร่งทำงาน
จ.​ ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
Other
Please Specify:
Poll Makerทำไมจึงมีการเร่งรัดคดี 112 เป็นพิเศษ และกำหนดโทษสูงเกินปกติ ในระยะนี้??

No comments:

Post a Comment