Sunday, May 10, 2015

ชักธงรบแล้ว.. แถลงการณ์ สมัชชา คณะราษฎร์ไทย ฉบับที่ ๑

ชักธงรบแล้ว..

แถลงการณ์ สมัชชา คณะราษฎร์ไทย ฉบับที่ ๑

เรื่อง สมัชชา คณะราษฎร์ไทย

ตามที่ องค์กรประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มากกว่า ๒๐ กลุ่มที่ได้ร่วมเคลื่อนไหวต่อต้าน คณะเผด็จการทหารที่ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ และสถาปนาอำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จมาหลายเหตุการณ์ หลายกรณี  เช่น การแสดงสัญญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการทหารในหลายเหตุการณ์และหลายสถานที่ และเหตุการณ์ล่าสุดการต่อต้านเผด็จการและบอยคอทต์สินค้าซีพีและเซเว่นในวันที่ ๗-๑๑ พค.ที่ผ่านมา

ดังนั้นเพื่อให้เกิดเอกภาพในการเคลื่อนไหว  องค์กรประชาชนต่างๆเหล่านั้น  จึงขอประกาศจัดตั้ง "สมัชชา คณะราษฎร์ไทย " เพื่อเป็นองค์กรเครือข่าย ขับเคลื่อนการต่อสู้ ต่อต้านเผด็จการ คสช.และระบอบศักดินา ในทุกรูปแบบ  โดยมีเป้าหมาย เพื่อสถาปนา ระบอบการปกครองของประชาชน  ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น

และสมัชชาคณะราษฎร์ไทย  จึงประกาศสัญญลักษณ์  ตะวันแดงบนพื้นเขียว-แดง ซึ่งความหมายว่า สามัคคี เป็นหนึ่งเดียว  เคารพผู้อื่น(รวมทั้งธรรมชาติ) เจริญเติบโตอย่างสมดุล ด้วยเลือดเนื้อ วิญญาณของประชาชน   ทั้งนี้ สมัชชา คณะราษฏร์ไทย  ยินดีต้อนรับ กลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการทหารต่อไปและยินดีสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของกลุ่มต่างๆเช่นกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการกลาง "สมัชชา คณะราษฏร์ไทย"
และองค์กรเครือข่าย ๒๐ องค์กร


No comments:

Post a Comment