Friday, April 24, 2015

องค์การเสรีไทยวิจารณ์ร่างรธน.เผด็จการคสช. ตอนที่ 1"งาช้างไม่อาจจะงอกจากปากคสช.ได้"

องค์การเสรีไทยวิจารณ์ร่างรธน.เผด็จการคสช.
ตอนที่ 1"งาช้างไม่อาจจะงอกจากปากคสช.ได้"
โดยเลขาธิการองค์การเสรีไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ  
https://www.youtube.com/watch?v=IIWJrd83AFs

☆โปรดติดตามตอนต่อไป

No comments:

Post a Comment