Wednesday, March 2, 2016

อ. ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ ตอน.........อย่ากระพริบตา

อ. ชูพงศ์ เปลี่ยน ระบอบ

3 มีนาคม 2559


ตอน.........อย่ากระพริบตา 

สถานะการณ์การเมือง จังหวะ ตุ๊ดฆ่าตุ๊ด 

เมื่อ ๓ป . ถูกบีบให้คลานลอดท่ออำนาจ

และแนวทางรอดของ เหล่าทรราช คสช........... ต้องจับมือกับ ประชาชนเท่านั้น

แหลางที่มา  npcusa.info


No comments:

Post a Comment