Wednesday, March 2, 2016

รู้ทัน แผนแบ่งแยก แล้วปกครอง ของเจ้าไทย

พี่น้องรวมอุดมการณ์ท่านหนึ่ง แสดงความเห็นไว้น่าสนใจครับ

ความแตกแยกที่เกิดขึ้นคราวนี้. ต้องใช้วิชาเลขมาเป็นตัวอธิบาย  เรื่อง Set. อธิบายง่ายๆคือ ในแต่ละคน มีแนวความคิดเรื่องการปกครอง. และความเชื่อเรื่องศาสนา เอาแค่เรื่องแนวคิด กับความเชื่อของคน ๆ หนึ่ง  กับคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน เช่น  นาย ก เป็นเหลือง  นับถือพุทธ  กับนาย ข เป็นเหลือง เป็นมุสลิม  นาย ค เป็น แดงนับถือ พุทธ  นาย ง เป็นแดง เป็น มุสลิม  จะเห็นความแตกต่างของคนทั้ง สี่ ออกเป็นสี่กลุ่มทันที เมื่อเกิดกระแสการแบ่งฝ่ายที่มีมาก่อน คือ เหลือง แดง 2 กลุ่ม  ต่อมา มีปัญหาเรื่องศาสนาเข้ามาเพิ้มเติม คนสองฝ่ายถูกแบ่งออกจากกัน เป็น 4  นี่คือกลอุบายแบ่งคนออกจากกัน เป็นหน่วยย่อยลลงให้มากที่สุด ง่ายต่อการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดระเบียบ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หากรู้คิด ตามทันกับกลเกมส์เหล่านี้. เราจะเข้าใจถึง หลักการปกครองที่ ใช้ การแบ่งแยกแล้วปกครอง เพื่อ ให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมคนใม่ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อรองผลประโยชน์จากพวกเขาได้  เมื่อก่อนเรามีเพื่อนรอบทิศ. กาลเวลาแห่งความขัดแย้งดำเนินมาเรื่อยๆ มิตรสหายถูกลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ มาถึงเวลานี้ พวกเราตั้งฟากตั้งฝั่ง เป็นกลุ่มๆ ไม่ส่งข่าวข้ามกัน สื่อสารเฉพาะในกลุ่มที่ไว้ใจได้เท่านั้น ขาดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ทั้งสองฝ่าย จึงขาดการเปรียบเทียบ ปล่อยให้ กลุ่มที่กำหนดทิศทางทางการเมือง กำหนดข่าวสารที่เป็นเหตุแห่งความแตกแยก ตอกลิ่มบั่นทอนความสามัคคี ในกลุ่ม คนที่ไม่เคยแบ่งฟากฝ่าย เมื่อรู้ทันเกมส์ของเขาเราก็รู้ถึงตัวการที่ก่อเหตุนี้  ...... การแก้ไขอยู่ที่หน้าที่ของเรา ไม่มีใครมาช่วย


No comments:

Post a Comment