Monday, January 18, 2016

แปลกแต่จริง (เครดิต unknown ทางไลน์)

แปลกแต่จริง

ทุจริตคลองด่าน...ชวน หลีกภัย ไม่ผิด เพราะนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย) เป็นเพียงผู้กำกับนโยบาย
ผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

คดีประกันราคาข้าว...อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ผิด เพราะนายกรัฐมนตรี(อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็นเพียงผู้กำกับนโยบาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ผิด เพราะเอกสารหายไปกับน้ำท่วม

คดี ปรส.....ชวน หลีกภัย ไม่ผิดเพราะนายกรัฐมนตรี(ชวน หลีกภัย) เป็นเพียงผู้กำกับนโยบายและคดีหมดอายุความไปแล้ว
ผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติแต่เนื่องจากผู้ปฏิบัติมีอายุมากแล้ว จึงไม่ต้องรับโทษ

คดีโครงการรับจำนำข้าว....ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผิด เพราะนายกรัฐมนตรี(ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ต้องรับผิดชอบ ในฐานะผู้กำกับนโยบาย
ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ผิด เพราะทำตามนโยบาย และรัฐมนตรีผู้ปฏิบัติอยู่ระหว่างสอบสวน


สรุปว่า ขบวนการอยุติธรรม กำลังนำพาประเทศไทยให้ ฉิบหาย....

No comments:

Post a Comment