Wednesday, September 9, 2015

พวกที่ยิงเพจและเว็บเสื้อแดงร่วง...มันภูมิใจกันนักหรือ?

พวกเขากินฝึกและกินเงินเดือนจากภาษีอากรประชาชน
แต่ทำท่าภูมิใจที่ได้ทำลายสิทธิในการรับรู้และส่งข้อมูลช่าวสารชองประชาชน

เรียกพวกเขาว่ากระไรดี?

Army cyber contest 2015…


No comments:

Post a Comment