Wednesday, September 9, 2015

หลักสั้น ๆ สำหรับรัฐธรรมนูญ​เพื่อการปรองดอง ที่แท้จริง โดย อนันต์ ประพงษ์

ชี้โพรง.?
โดย อนันต์ ประพงษ์ 

ถ้า จะเขียน.รธน.ให้เกิดความปรองและแก้ไขปัญหาได้.ไม่ใช่เขียนไม่ได้เสียเลยขอ ชี้ว่าไม่ต้องไปเขียนให้มากหลายมาตราและฟุ่มเฟือยและเขียนให้สอดคล้ิองกับ ระบอบการเมืองปัจจุบัน.ขอแนะนำเขียนตามนี้
มาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร.เป็นรัฐเดี่ยวเป็นรูปของรัฐ

มาตรา2.พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
มาตรา3.จัดให้มีการสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นเพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
มาตรา4.ให้มีรูปการปกครองเป็นระบบรัฐสภาที่อำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติรวมกัน
มาตรา5.ให้ขยายเสรีภาพของบุุคคลให้บริบูรณ์.ให้ขยายความเสมอภาคในโอกาศและกฏหมาย.
มาตรา6.สร้างหลักนิติธรรม
มาตรา7.ทาง ระบบเศรษฐกิจให้ใช้ระบบทุนนิยมก้าวหน้าที่มีระบบเสรีนิยมผสมระบบ สังคมนิยม.โดยไม่ตรึงจนเกินไปด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นไปตามสถานณ์เศรษฐกิจ ทุนนิยมโลก
มาตรา8.ให้การปฏิบัติใดๆที่ขัดต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนเป็นโมฆะ.ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งจะล่วงละเมิดมิใด
มาตรา9.ให้ถือเอาเจตนาที่แท้จริงของประชาชนเป็นที่สิ้นสุด.อันไม่ขัดกับหลักการประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment