Tuesday, June 23, 2015

PIANGDIN ACADEMY: ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน ตอน "เจ้าไปทำ...ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงษ์-ดร.เพียงดิน ตอน "เจ้าไปทำอะไรให้พวกเอ็ง?" ทำไมจองหมิ่น จ้องล้มพระองค์ท่าน?" แถมด้วยบทวิพากษ์ รัฐธรรมนูญนิยมและการสร้างปชต.ด้วยอำนาจกษัตริย์


No comments:

Post a Comment