Tuesday, June 23, 2015

ประยุทธ์ สารภาพบาป ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ (รู้แล้วน่ะ)

นายกฯ พูดถึงปัญหาภัยแล้งแก้ไม่ได้ รัฐบาลไหนก็แก้ไม่ได้ ผมก็ยอมรับว่าแก้ไม่ได้ " ถ้าทุกคนมาเอาทุกอย่างในเวลาเดียวกันทั้...

Posted by Smart SME on Friday, June 19, 2015

No comments:

Post a Comment