Saturday, April 4, 2015

เกร็ด ปวศ. วันสวรรคต 6 เม.ย. "ชะตากรรม พระเจ้าตากสิน และ ราชวงศ์จักรี"

เกร็ดประวัติศาสตร์ วันสวรรคต 6 เม.ย. "ชะตากรรม พระเจ้าตากสิน และ ราชวงศ์จักรี"

==================================

No comments:

Post a Comment