Sunday, May 22, 2016

"เผด็จการเชิงเครือข่าย"

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เตือนให้ระวังเผด็จการเชิงเครือข่าย "ประชามติครั้งนี้คือระหว่างทางของการสร้างระบอบอำนาจนิยมกับความพยายามที่จะหันเหทิศทางของสังคมจากระบอบประชาธิปไตย ไปสู่อำนาจนิยมแบบใหม่ ที่ขอเสนอคำใหม่ว่า "เผด็จการเชิงเครือข่าย" เครือข่ายในที่นี้ไม่ใช่แค่กองทัพ แต่รวมถึงนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ อยู่ในเครือข่ายนี้ด้วย http://prachatai.org/journal/2016/05/65903

No comments:

Post a Comment