Thursday, March 24, 2016

การกำจัดทรราช เป็นหน้าที่ของพลเมือง ไทยทุกคน

การกำจัดทรราช เป็นหน้าที่ของพลเมือง ไทยทุกคน
-
เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ต้องสร้างอนาคต ให้ลูกหลานของเรา
 -
คำว่า "คุณ" หมายถึง ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ  และเป็นคำที่ใช้เรียกนำหน้า  เพื่อแสดงความยกย่อง เช่น คำว่า "คุณแผ่นดิน" ที่แสดงได้ชัดเจนว่า ภายใต้แผ่นดินที่แม้กว้างใหญ่เพียงไรก็จะมีสิ่งดีงามที่เหล่าวีรชนผู้กล้าสร้างไว้อยู่เสมอ 
-
เพราะแผ่นดิน ทำประโยชน์ให้แก่เราเป็นอันมาก 
-
เพราะแผ่นดินเป็นที่เกิดแก่เจ็บตาย ของพวกเราทั้งผอง 
-
เพราะแผ่นดินนี้ ไม่ใช่ให้ อำมาตย์ ทรราช ต้องมายึดครอง
-
แต่มาวันนี้ ทรราช คสช. ใช้ความ อยุติธรรม ครอยงำ ประเทศ  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน ที่จะต้อง ต่อต้านและกำจัดทรราช คสช. และอำมาตย์ชั่วเหล่านั้น ให้หมดสิ้นจากแผ่นดินนี้ไป
-
เพื่อ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่แท้จริง 
-
เพื่อให้ลูกหลานเรา ๆ อาศัยเกิดและเติบโตจนเป็น ไทย ไม่ใช่ ทาส อย่างทุกวันนี้  ด้วยความสำนึกที่แน่วแน่ว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดรับชอบที่ต้องทำจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
 -
"การตอบแทนคุณแผ่นดิน  คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่ยอมก้มหัวให้ อำมาตย์ทรราช ให้ประชาชน เป็นสถาบันที่แข็งแรง เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี ของลูกหลานเรา 
-
พวกเราต้อง มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน" และถ้าคำนิยามนี้เป็นที่ยอมรับ ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ใด ใคร หรือองค์กรใด ย่อมรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งสิ้น ฉะนั้น การตอบแทนคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวาง ลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่คน 
-
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ต่อประชาชน ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มีความก้าวหน้า มีความสงบสุข คนในชาติมีความรัก สามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง  มีการศึกษาที่ดีพอจะประกอบอาชีพได้  มีความยั่งยืน และมีคนไม่ดีน้อยลง และไม่อณุญาติ ให้ อำมาตย์ทรราช มามีอำนาจ
-
และถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจการตอบแทนคุณแผ่นดิน ดังนี้และปฏิบัติตามที่เข้าใจ  ได้ถูกต้องก็จะส่งผลให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  แนวทางในการปฏิบัติมี ๕ ประการ  ดังนี้
-
๑.การรู้รักสามัคคี การสร้างความสามัคคี ในมวลหมู่ผู้รัก ประชาธิปไตย  กระทำได้โดยการยึดถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง เหนือประโยชน์ส่วนรวม การดำรงความสามัคคีในชาติ จึงเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนพึงร่วมมือกันด้วยความสำนึกโดยตลอดเวลา
-
๒.การปกครองที่ดี ควรยึดหลัก "ซื่อสัตย์ ประหยัด และสุจริต" ซึ่งจะทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ไม่ใช่อบ่างทุกวันนี้ ที่เหล่า อำมาตย์ ทรราช คสช. กินเบี้ยประชุมกันวันละ 9 พันบาทต่อคน แต่กลับให้ คนอยากจน ต้องทนทุกข์ทรมานกับ ความไม่ดูแลเอาใจใส่ของฝ่ายปกครอง  เพราะเงินค่าเบี้ยประชุมวันละ 9 พันบาท และหรือแม้แต่เงินเดือนของพวก อำมาตย์ได้กินได้ใช้  ก็คือของของ แผ่นดิน มันเป็นเงินของ ประชาชน ทั้งสิ้น
-
๓.การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  ก็ต้องมองถึง อนาคตลูกหลาน ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู้กันอย่างไร ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ต่อสู้เพื่อความเป็นคน ไม่ยอมก้มหัวให้ กับอำนาจ เผด็จการ ทรราช คสช.  เพื่อประโยชน์ของชาติ บ้านเมือง และประชาชน เพื่อลูกหลานของเรา
-
๔.การไม่เอาเปรียบ การดำเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นั้น ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความเสมอภาคทั่วกัน ไม่ใช่ปล่อยให้ ทุนสามาร ไม่กี่ตระกลู ครอบงำทางธุรกิจ ไม่ยอมให้ ประชาชนลืมตาอ้าปาก เหมือนอย่างทุกวันนี้  
-
๕.การสนับสนุนคนไทยด้วยกัน การซื้อและการใช้ของไทยเป็นการเผยแพร่เกียรติและชื่อเสียงของชาติบ้านเมืองของเรา จงเข้าใจและรักประเทศของเรา เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่พึงกระทำอย่างยิ่ง และต้องยึดมั่น ไม่ใช้ของที่ผลิต โดยทุน สามาร เราต้องไม่ยอมใช้หรือซื้อของจากพวกทรราช เหล่านั้น 
-
 
เมื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติตนแล้ว ข้าพเจ้าจึงอยากใคร่ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมใจกันตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่แท้จริง  โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นวีรชนผู้กล้าหาญ ไม่ยอมก้มหัวให้กับความ อยุติธรรม ที่ ทรราช คสช. กระทำอยู่ในวันนี้ จง เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี กอบกู้อิสระภาพ  เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินของลูกหลานเรา
-
สุดท้ายข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรา เสรีไทยทุกคน และคนไทยทุกคน จะพร้อมเพรียงกันตอบแทนคุณแผ่นดิน ต่อต้านและขับไล่ ทรราช คสช. ในทุกมิติ 
-
เสรีชนNo comments:

Post a Comment