Friday, July 6, 2018

สรุปแนวร่วมพรรคพลังประชารัฐ “ล่าสุด” ได้ดังนี้

สรุปแนวร่วมพรรคพลังประชารัฐ "ล่าสุด" ได้ดังนี้

ภาคอีสาน ประมาณ 58 คน จ.นครราชสีมา นายภิรมย์ พลวิเศษ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ นายจำลอง ครุฑขุนทด พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ นายสุพร อัตถาวงศ์ นายวิรัช นางทัศนียา นายอธิรัฐ และนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี

จ.ขอนแก่น นายปัญญา ศรีปัญญา นายณรงค์เลิศ สุรพล นายสมศักดิ์ คุณเงิน และนพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ

จ.อุดรธานี นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล จ.ชัยภูมิ ได้แก่ นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย ร.ต.วัฒนา แก้วศิริ พ.ท.อรุณ ชาลีรินทร์ จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกุล นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง นายบวร ภูจริต และนายจำลอง ภูวนา จ.สุรินทร์ ได้แก่ นายยรรยง ร่วมพัฒนา นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์

จ.อุบลราชธานี คือ นายวีรศักดิ์ จีนารัตน์ จ.ร้อยเอ็ด นายเกษม มาลัยศรี นายประณต เสริฐวิชา และนายเวียง วรเชษฐ์ จ.หนองบังลำภูคือ พ.ต.ดร.สุรชาติ สุวรรณพรหม

จ.เลย ได้แก่ นายปรีชา นางเปล่งมณี เร่งสสมบูรณ์สุข นายวันชัย บุษบา จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ นายกล่ำคาน ปาทาน นายพิทยา บุญเฉลียว และนายอมรเทพ สมหมาย

จ.ยโสธร ได้แก่ นายวิสันต์ เดชเสน นายพิกิฏ ศรีชนะ นายรณฤทธิชัย คานเขต จ.สกลนคร คือนายสาคร พรหมภักดี นายวัชรินทร์ ศรีถาพร นายถนอม สมผล จ.อำนาจเจริญ ได้แก่ นายบวรศักดิ์ คะณาเสน นายชัยศรี กีฬา นายวิเชียร อุดมศักดิ์ จ.บึงกาฬ คือนายยุทธพงษ์ แสนศรี

จ.มุกดาหาร คือนายเพียร แสวงบุญ จ.หนองคายคือ นายสมคิด บานไทสงค์ จ.นครพนม ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ จ.มหาสารคาม ได้แก่ นายสุชาติ ศรีสังข์

ภาคกลาง ประมาณ 14 คน จ.ชัยนาท ได้แก่ นายอนุชา นาคาศัย และนายมณเฑียร สงค์ประชา จ.ราชบุรี ได้แก่ นายมานิต นพอมรบดี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา จ.สิงห์บุรี คือ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

จ.นครนายก คือนายสมพงษ์ สายทอง จ.นครปฐม คือ นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว จ.สระบุรี ได้แก่ นายปรพล อดิเรกสาร นายจเร ตันฑ์พรชัย

จ.สมุทรปราการ ได้แก่ นายกรุงศรีวิไล สุทิน นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ จ.กาญจนบุรี นายเรวัต ศิรินุกูล นายสันทัด จีนาภักดิ์ จ.นนทบุรี คือนายฉลอง เรี่ยวแรง

ภาคเหนือ มีประมาณ 11 คน ได้แก่ จ.สุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ อดีต ส.ส.ภูมิใจไทย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล อดีตส.ส.ภูมิใจไทย, จ.ลำพูน นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย, จ.เชียงราย นายบัวสอน ประชามอญ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย

จ.เชียงใหม่ นายโสภณ โกชุม อดีตส.ส.ประชาธิปไตย นายสันติ ตันสุหัช, จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์, จ.นครสวรรค์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย, จ.พะเยา นายเกรียงไกร ชัยมงคล

ขอบคุณข้อมูล : สปริงนิวส์ ข่าวสด

No comments:

Post a Comment