Friday, December 2, 2016

จังหวัดใหม่ มาอีก 6 รู้หรือยัง รวมทั้งหมด 83 จังหวัดในประเทศไทย

จังหวัดใหม่ มาอีก.6.รู้หรือยัง
 รวมทั้งหมด 83 จังหวัดในประเทศไทย
จัดตั้งจังหวัดใหม่อีก 6 จังหวัด
 เพิ่มผู้บริหารอีก 6 ละครับ และตำแหน่งต่างๆตามหน่วยงาน
✔️1. จังหวัดบัวใหญ่ 
 แยกมาจาก นครราชสีมา
 มี 8 อำเภอ 
 อ.บัวใหญ่
 อ.คง
 อ.ประทาย
 อ.โนนแดง
 อ.บ้านเหลื่อม 
 อ.แก้งสนามนาง
 อ.สีดา และ 
 อ.บัวลาย
 ✔️2. จังหวัดเดชอุดม 
 แยกมาจาก อุบลราชธานี
 มี 5 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 
 อ.เดชอุดม
 อ.บุณฑริก
 อ.นาจะหลวย
 อ.น้ำยืน
 อ.ทุ่งศรีอุดม
 กิ่ง อ.น้ำขุ่น และ
 กิ่ง อ.นาเยีย
✔️ 3. จังหวัดกันทรลักษ์ 
 แยกออกมาจาก ศรีสะเกษท
 มี 6 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ 
 อ.กันทรลักษ์
 อ.ขุนหาญ
 อ.เบญจลักษ์
 อ.ศรีรัตนะ
 อ.ไพรบึง
 อ.โนนคูณ
 กิ่ง อ.เขาพระวิหาร
 กิ่ง อ.ศรีเมืองทอง และ 
 กิ่ง อ.ทับทิมสยาม
 ✔️4. จังหวัดชุมแพ 
 แยกมาจาก ขอนแก่น
 มี 6 อำเภอ 
 อ.ชุมแพ
 อ.ภูเวียง
 อ.สีชมพู
 อ.หนองนาคำ
 อ.ภูผาม่าน และ 
 อ.ภูเขียว ของ จ.ชัยภูมิ 
 มาจัดตั้งเป็น จ.ชุมแพ
 ✔️5. จังหวัดนางรอง 
 แยกมาจาก บุรีรัมย์
 มี 10 อำเภอ 
 อ.นางรอง
 อ.ชำนิ
 อ.หนองหงส์
 อ.บ้านกรวด
 อ.เฉลิมพระเกียรติ
 อ.โนนสุวรรณ
 อ.ปะคำ
 อ.หนองกี่ 
 อ.ละหานทราย และ 
 อ.โนนดินแดง
✔️6. จังหวัด นาทวี
แยกมาจาก สงขลา
มี 8 อำเภอ
อ.นาทวี
อ.จะนะ
อ.เทพา
อ.สะบ้าย้อย
อ.คลองหอยโข่ง
อ.สะเดา
อ.นาหม่อม
อ.หาดใหญ่

No comments:

Post a Comment